DutchVideo 2022

De Almachtige bewaart de rechtvaardigen, maar vergeldt de trotsen

Niets is verborgen voor de Almachtige, zelfs het diepste van uw hart en gedachten.

Gepubliceerd op 13 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 juni 2022 bracht de bode engel Gods een boodschap namens de Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jacob aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen. De bode engel sprak het volgende:

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, de Here is de rechtvaardige toetser des harten.
Niets is verborgen voor Hem, zelfs het diepste van uw hart en gedachten. Voorwaar, de verstandigen krijgen kracht en sterkte uit hun geloof. Hoe meer men van God houdt en Hem vreest en doet wat Hij vraagt aan hen, hoe meer zal God hen zegenen en gebruiken.

Voorwaar, mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.
Wees niet onbesneden van hart en oren.

Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.

En Job 22, vers 22 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw hart.

En Job 36, vers 22 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij?

En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de Here.
En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
En vers 18 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

En Psalm 26, vers 2 tot en met 5 Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.
En Psalm 27, vers 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
En Psalm 28, vers 6 en 7 Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

En Psalm 30, vers 2 Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven.
En Psalm 31, vers 4 Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
En vers 15 Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 24 en 25 Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
En Psalm 34, vers 19 en 20 De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.

En Psalm 55, vers 23 Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
En Psalm 84, vers 12 en 13 Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com