DutchVideo 2017

De Aarde zal worden opgeslokt door Planeet Het Nieuwe Jeruzalem!

10-07-2017  Spits uw oren voor nog meer onthullingen. De Aarde, zoals u deze nu kent, zal omsloten worden en totaal verdwijnen, en de hemelse planeet, Het Hemelse Jeruzalem, zal de plek waar de Aarde stond vervangen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Gods bode engel bracht woord voor woord deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Kadesa. 

Luister aandachtig!
In het jaar 2013 vlogen we samen door de lucht, en je lichaam bleef achter. Weet je dat nog? De titel van die boodschap heet: ‘Ik zag Gods Koninkrijk: Het Nieuwe Jeruzalem!’
“Ja, ik herinner het me weer”, zei Benjamin.
Ik, Kadesa, zal deze boodschap over het Nieuwe Jeruzalem aan u die luistert nog meer verduidelijken. Spits uw oren voor meer onthullingen! Het is dus goed, om eerst van tevoren naar de boodschap ‘Ik zag Gods Koninkrijk: Het Nieuwe Jeruzalem!’ te luisteren. In die boodschap zag Profeet Benjamin Cousijnsen op afstand, dat het hemelse Jeruzalem, deze grote planeet, veel groter was dan deze Aarde!

Wat staat er dus te gebeuren?
Welnu, luister goed. Denk maar aan een grote doos, die je helemaal over een kleine doos legt, en dan sluit met een deksel. Dan zit de kleinere doos erin. Zo zal het gebeuren! Denk niet, dat het Nieuwe Jeruzalem zo klein zal zijn als Israël, of de Aarde. Het zal wel 8 keer groter zijn. Het getal 8 staat voor het begin van een nieuw tijdperk.

Leviticus 22, vers 27  Wanneer een rund of schaap of geit geboren wordt, dan zal dat zeven dagen bij zijn moeder blijven, maar van de achtste dag af en daarna zal het als een gave de Here ten vuuroffer welgevallig zijn.

En Johannes 7, vers 37  En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!
En vers 46  De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zó gesproken, als deze mens spreekt!

En Mattheüs 28, vers 3  Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

Voorwaar, in het Nieuwe Jeruzalem zal blijdschap en vreugde uw deel zijn! 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
Vers 68  Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht.
En vers 70 en 71  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige Profeten van oudsher – om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten.
En Lukas 12, vers 14  Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld?

En Handelingen 2, vers 3  En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen.

En Openbaring 21, vers 1 tot en met 3  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.

Voorwaar, stil maar, wacht maar, want echt alles wordt nieuw! 

Openbaring 21, vers 23  En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

En Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.

Voorwaar, de God van al wat leeft zal in Genesis de schepping, en al wat Hij schiep, onderwerpen aan een machtiger en krachtiger en geestelijker transformatie ooit.
En zowel het heelal, ja, het gehele uitspansel, zal eraan moeten geloven!

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com