DutchVideo 2015

De aanslagen zijn nog maar het begin, het ergste komt nog!

PROFETISCHE, OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: HAD PROFEET BENJAMIN NIET GEOPENBAARD, HOU 28 DECEMBER 2014 TOT EN MET FEBRUARI 2015 GOED IN DE GATEN? EN ZIE, IN JANUARI (2015) WAREN ER GRUWELIJKE AANSLAGEN. DIT IS NOG MAAR HET BEGIN; HET ERGSTE KOMT NOG! EN O.A.: ZWIJG NIET, DIT WIL DE WERELD!

Gepubliceerd op 9 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

aanslagen Parijs 2015

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 januari 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 31 januari 2012 kreeg Profeet Benjamin Cousijnsen 5 onthullingen in de nacht, waarbij er een plek was, waar gevallen engelen opgesloten waren geweest, die nu vrij zijn.
Voorwaar, door de totale overname op de wereld mag men gerust een eigen mening hebben, en heeft een redactie van een weekblad of krant alle recht om iemand belachelijk te maken. Ook een mediaverslaggever heeft persvrijheid. Voorwaar, hoeveel rechten zijn er om te getuigen op je werk, denkt gij?

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Velen hebben vanwege hun Christen-zijn hun baan verloren om wie ze zijn.
Men noemt de Christenen ook extremisten en haters!

Handelingen 1, vers 7 en 8  Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Voorwaar, de wereld is overgenomen en dit is de volle waarheid!

Efeziërs 5, vers 14 tot en met 18  Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.

Voorwaar, wijk niet af in een wereld, die zijn einde zal ervaren! 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, laat u niet ontmoedigen.
Want uw loon is niet van deze wereld; uw schat is boven!

Filippenzen 3, vers 8 en 9  Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.

Voorwaar, zwijg niet, want dit wil de wereld.
Maar gebruik uw mond, waar het voor gegeven is!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, had profeet Benjamin niet geopenbaard:
Hou 28 december 2014 tot en met februari 2015 goed in de gaten?
En zie, in januari waren er gruwelijk aanslagen. Dit is nog maar het begin; het ergste komt nog!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com