DutchHolidaysVideo 2017

Dans en vertrap uw chocolade eieren en paashazen en Maria’s!

Dit geeft bevrijding! Want zo staat geschreven, dat u God alleen moet aanbidden, niet de duivel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

LONDON, ENGLAND - MARCH 30: Children are greated by an Easter Bunny as they arrive to play on the new Treehouse Towers at Kew gardens on March 30, 2010 in London, England. The new tree themed outdoor play area opens to the public from Good Friday to coincide with Kew's Easter Festival. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Volledige weergave: 

Dit is een waarschuwende boodschap Gods, overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door de bode engel Gods, op 15 april 2017.

Shalom! Ik begroet u namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Hoor mijn echo, stelletje afgodenaanbidders!
Ik ben de bode engel Donder, en ik geef u op uw donder!

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Ik herhaal vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Hoort u wel, dat u rekenschap moet afleggen?
Uw Pasen is een gruwel, een bespotting en een vernedering. En uw Rooms-Katholieken proberen de Heilige Geschriften te omzeilen, en beweren dat u Maria niet aanbidt, maar slechts vereert. Bekeer u!

Openbaring 19, vers 10  En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

Mattheüs 4, vers 7 tot en met 10  Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Voorwaar, Katholieken, hoor aandachtig!
Al toont u alle koninkrijken der wereld, en uw afgoden met al uw duivelse erfenissen, Yeshua HaMashiach, JHWH, zal nimmer u verhogen. Want zo staat geschreven, dat u God moet aanbidden, niet de duivel!

Lukas 4, vers 8  En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

En Openbaring 14, vers 7  En hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

En Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

En Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob haat uw beelden, zowel uw Maria!
U bent vervloekt en misleid door de satan, die werkt in de Rooms-Katholieken.

Exodus 23, vers 24  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen.

En Leviticus 18, vers 27  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd.
En vers 29 en 30  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw God.
En Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Johannes 10, vers 26 en 27  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
En vers 30  Ik en de Vader zijn één.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, vertrap uw chocolade eieren en paashazen en uw Maria’s en alle afgoden.
En dans erop; dit geeft bevrijding! En heb berouw van al uw afgoderijen. Schaam u diep, zeer diep! Wees geen werktuig van de Katholieken, en aanbid de Paus niet alstublieft. Denk aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wat Hij voor u gedaan heeft. En als u dat beseft en begrijpt, dan aanbidt u Hem alleen voor Zijn liefde en genade en overwinning! Niemand komt tot de Vader dan door Hem alleen.

Voorwaar, nu begrijpt u ook, waarom God uw land straft.
En misschien bent u wel die persoon, die zich bekeert. Mijn naam is Donder, en zal Azië straffen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com