DutchVideo 2019

Dank U, Heer, dat ik een warrior mag zijn!

Boodschap Gods, inclusief gebed, overgebracht in de Naam van de Allerhoogste, Kadosh, Heilige, Waardige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige, levende, ware, opgestane Zoon van God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 20 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Naam van de Allerhoogste, Kadosh, Heilige, Waardige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige, levende, ware, opgestane Zoon van God. Voorwaar, mijn naam is Merfan, en ben een bode, een uitgezonden engel des Allerhoogsten!

Voorwaar, zeg mij na:
“Ik ben een warrior, en buig mijn knieën vol ontzag voor de Almachtige Koning! Ik belijd met mijn tong mijn ongehoorzaamheid en zwakte en ongeloof en tal van zonden. Nederig en vol schaamte ben ik in gebed getreden, en vraag U, als Uw eigendom, om vergeving. En dank U, dat Uw kadosh, heilige Bloed mij reinigt en bedekt en bevrijdt, en bovenal beschermt voor zogenaamde Christenen, die vol leugens, haat, twist, geweld, manipulatie en misleidingen zijn, en liefdeloos zijn tegenover hun broeder en zuster in Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Ik dank U, dat U, Here en Koning der koningen, mij verre zal houden van de instrumenten van satan! Ik dank U, dat ik zuiver en rein mag wandelen, en mijn relatie met U mag onderhouden. Uw Bloed maakt mij stralend wit, witter dan sneeuw! Ik dank U, dat ik een warrior mag zijn en een voorbeeld in Uw ogen, en dat U de taaiste zondemacht verbroken hebt met Goddelijke kracht, en mij smetvrij houdt in mijn gedachten en hart. In Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus’ Naam ben ik als Zijn warrior meer dan overwinnaar, in Hem, die elke angst in mij weggenomen heeft en de weg mij banen zal, en in mij gehoorzaamheid en kracht betoont! Ik, Here, zal U gehoorzamen, zowel Uw roepstem in deze boodschap, en zal U getrouw zijn. En ik weet, in alles bent U nabij mij. U, Here, bent getrouw en nimmer falend, en in U is goedheid en genade. Amen!”

Voorwaar, 

Hebreeën 12, vers 4 tot en met 7  Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen “en dochters” spreekt: Mijn zoon, “Mijn dochter”, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, “maar ook dochter”, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen “en dochters”. Want is er wel een zoon “of dochter”, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?
Vers 12 tot en met 15  Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.
En vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com