DutchVideo 2017

Daarom heeft u alles verspeeld!

Voorwaar, vele landen worden gestraft en velen verspelen hun leven, door te vertrouwen op hun afgoden, en worden gestraft vanwege dat God afgoderij haat. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 10 oktober 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Jesaja 42, vers 1 tot en met 4  Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.

Kadosh, Heilig is de Here der heren! 

Jesaja 42, vers 8 en 9  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden. Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen.

Voorwaar, bekeer u en volg Mij. 

En Jesaja 44, vers 24  Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de Here, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht.

Voorwaar, bekeer u en volg Mij!
Voorwaar, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u altijd gekend. Doch uw leven is vruchteloos, en u heeft al uw eigen kracht verspeeld, verbruikt! Alles was tevergeefs, en u zakte dieper en dieper weg in de put. Uw afgoderij bracht u geen zegeningen. Voorwaar, nu zegt de Here, die u vormde vanaf de moederschoot: Ik ben de enige Weg. Ik duld geen afgoden! Daarom heeft u alles verspeeld. Ik ben uw enige God!

Mattheüs 21, vers 18 en 19  Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig. En daar Hij een vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgeboom.

Voorwaar, verdort niet, zoals deze vijgeboom.
Indien gij gelooft en niet twijfelt, zult gij vruchtdragen en gezegend worden! Voorwaar, vele landen worden gestraft. En velen verspelen hun leven, door te vertrouwen op hun afgoden, en worden gestraft vanwege dat God afgoderij haat. Voorwaar, bekeer u, nu het nog niet te laat is!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, er is geen andere weg of god dan de ware en enige God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, en van al wat leeft!
Jezus zei: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. En de Here wil u vergeven, als u Hem om vergeving vraagt voor uw afgoderijen!

Zegt:
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik erken U vanaf nu als mijn enige Heer en God, en zal voortaan alleen U aanbidden, zodat ik geen vruchteloos leven heb. Ik open nu mijn hart voor U, en zal mijn leven onderhouden met gebed en heilige wandel, en vruchtdragen tot eer van Uw heilige Naam. Amen!”
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com