DutchVideo 2020

Christus in u

Kadosh, Heilig is de Here, de Goede Herder, de Koning der koningen, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Laat Christus in u gezien worden!

Gepubliceerd op 27 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 27 februari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Goede Herder, de Koning der koningen, uw Abba, Vader! Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Voorwaar, span u in naar Zijn werking, die in u werkt met kracht en liefde.
En wees geduldig en standvastig!

Kolossenzen 1, vers 28  Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.
En vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat “uwe en” hun harten getroost en zij, “maar ook u”, in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij, “maar ook u”, het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

Voorwaar, laat Christus in u gezien worden!
En laat door Zijn Bloed Zijns kruises alle dingen weder verzoenen.

Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.

Wees Godsvruchtig! 

Hebreeën 10, vers 19 tot en met 24  Daar wij dan, broeders “en zusters”, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. “Amen!

God is liefde. 

Filippenzen 4, vers 7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com