DutchVideo 2013

Christenmoeder met baby levend verbrand deze nacht

DE HEER OPENBAARDE AAN BENJAMIN, DAT DEZE GEBEURTENIS EEN UUR, VOORDAT DE ENGEL DES HEREN VERSLAG KWAM DOEN, PLAATSVOND! BID VOOR UW BROEDERS EN ZUSTERS, DIE VERDRUKT WORDEN EN VERMOORD!

Gepubliceerd op 26 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

50 christenen levend verbrand in woning pastoor

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 december 2013 bracht de bode engel van de almachtige God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De Heer openbaarde ook, dat wat u nu gaat horen – u kunt het ook uit de titel halen – een uur, voordat de boodschap gebracht werd, is gebeurd.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, op 25 december 2013 heb ik, Michaël, tot u gesproken in de boodschap, met als titel: ‘Zo spreekt de Heer: Stop met moorden!’

Voorwaar, bid voor de vervolgde Christenen! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, ik ben uitgezonden naar Gods geliefde ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, de totale overname is in volle gang!

De Islamitische invloed wordt nu steeds groter in meer dan 50 landen, zowel in Syrië als in China, Korea, Mali, Ethiopië, Afrika, Kenia, Tanzania en in Oeganda.

Voorwaar, een evangelische Christen zat in deze nacht, in Colombia, haar baby thuis borstvoeding te geven.

En haar man, die pastoor is, was even naar mensen van de ondergrondse kerk toe. Opeens bestormde men het huis met een groep Islamieten, en ze sloegen haar!

Handelingen 7, vers 52  Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt.

Voorwaar, men verkrachtte haar, omdat ze niet haar geloof wou afzweren, en trokken haar aan de haren mee naar buiten.

Ze liet haar baby niet los! Ze keek naar boven en riep, “Ik zie de hemel geopend, ik zie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”

De Islamieten staken haar in brand, met de baby op de arm, en zij zong, ‘Amazing Grace’…

Voorwaar, lees de dood van Stefanus voor:

Handelingen 7, vers 54 tot en met 60  Als u een Bijbel heeft, kunt u met mij meelezen. Hier staat geschreven: Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los; en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij.

Handelingen 8, vers 3  En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis.

Handelingen 9, vers 1 tot en met 7  Hier staat geschreven: En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester, en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet. En de mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen.

En vers 19 tot en met 21  En het geschiedde, toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij terstond in de synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is. En allen, die het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: Is dit niet de man, die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen, en die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, dit is wederom profetisch.

Bid voor de vervolgde Christenen en dat de moslims, zoals Saulus, zich mogen bekeren!

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Daar staat geschreven: En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, overdenk deze boodschap en de boodschap van 25 december 2013, met de titel: ‘Zo spreekt de Here: Stop met moorden!’

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

God zegene u, Shalom

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com