DutchVideo 2023

China en Korea, hoor aandachtig!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: China en Korea; uw beelden en draken zullen uw land onheil op onheil brengen vanwege dat zij uit den boze zijn!

Gepubliceerd op 17 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Keriach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, China en Noord- en Zuid-Korea; hoor aandachtig!

Jeremia 25, vers 32 en 33 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Voorwaar, kadosh is de Almachtige God!

Ezechiël 7, vers 10 en 11 Zie, de dag! Zie, het komt; de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal.

Voorwaar, uw beelden en draken zullen uw land onheil op onheil brengen vanwege dat zij uit den boze zijn!

Ezechiël 7, vers 6 en 7 Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen!

Bekeer u, zo niet dan zal u het gaan bemerken!

1 Johannes 3, vers 7 en 8 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Voorwaar, en wat uw kinderen betreft;
red hen van de werken van satan, en leer hen, evenzo uzelf, om God te vrezen en te bidden tot de Levende God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En luister ook naar de boodschappen in de Evangelicalendtimemachine.com! Voorwaar, de draak, het beest dat gij vereert is satan!

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com