DutchVideo 2012

Brussel, in Zijn machtige Naam spreek ik tot u!

BOODSCHAP VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB VOOR BRUSSEL: GOD OPENBAART DE WAARHEID MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE SECTOR IN SPANJE! BENJAMIN SCHRIJFT ELK WOORD OP, WAT DE BODE ENGELEN GODS HEM OVERBRENGEN!

Gepubliceerd op 27 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

File photo of a sign of Spain's Bankia bank outside its headquarters in Madrid

Volledige weergave:

Hallo! Op 27 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jodanin. Ik ben een bode engel Gods en in Zijn machtige naam spreek ik tot u, Brussel!

De Europese Commissie en de Europese banken zeggen: “Spanje ligt op koers wat betreft de financiële sector”.

U daar, hoor de stem die roept in de woestijn: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is zeer nabij gekomen!” Hoor de stem van Benjamin Cousijnsen, die tot u spreekt namens de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Leviticus 19, vers 11 tot 14  “Ik ben de HERE, uw God, die tot u spreekt:” Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de HERE. Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven. Tot zover.

Dit zijn de woorden Gods, die tot u spreekt!

Leviticus 19, vers 16  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan…

Jakobus 3, vers 13 tot en met 18  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Handelingen 5, vers 3 tot 5  Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Ondertussen is er meer dan 100 miljard euro aan de banken gegeven vanuit de belastinggelden.

U zegt: “Spanje ligt op koers”.

Ik zeg u, Het is een koers, waar niemand heen wil!

Johannes 3, vers 17 tot 19  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Ik ga nu, Profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com