DutchVideo 2023

Breng uw offer van berouw, aanbid Mij en maak het goed!

Dit is een laatste waarschuwing Gods: waar zult gij zijn, als u Gods woorden gesproken door Zijn ware Profeet in de eindtijd niet meer serieus neemt? De Heer zegt u: Voorwaar, kniel, toon respect en wees nederig en gevoelig, en vol van liefde en breng uw offer van berouw van alle zonden bij Hem vanuit uw hart, ziel en verstand, en maak het in order met uw naaste.

Gepubliceerd op 18 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de HEERE, El Elohim, Adonai, de Levende en Opgestane Koning der koningen:
Bedenk wat waardig is en rechtvaardig is. en kadosh, heilig en rein, en beminnelijk en liefelijk is, en wie alle lof, eer, aanbidding en alle glorie verdient, en boven alles de liefde toekomt!

Voorwaar, kadosh, heilig en groot is Zijn majesteit!
Dus verhoogt Hem, die regeert voor eeuwig; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, hef uw handen op naar Zijn heiligdom, en stel u open om te ontvangen, en vrees niet om te ontvangen, en neem de vrijheid in de aanwezigheid van de Heilige Geest om uw mond te openen voor Zijn glorie!

Prijs de Heer en maak Hem groot!
De Here zegene u! Verwacht het van Hem en richt uw hart, ziel en verstand op Hem. Zing en prijs Hem vanuit uw kadosh, heilige tempel, en de heerlijkheid Gods zal uw tempel vullen met Zijn heerlijkheid, liefde, genezing en kracht. Voorwaar, kniel, toon respect en wees nederig en gevoelig, en vol van liefde en breng uw offer van berouw van alle zonden bij Hem vanuit uw hart, ziel en verstand, en maak het in orde met uw naaste, en als gij anderen kunt vergeven, zoals ook de Here anderen vergeeft, dan zal de Heer u ook vergeven.

Voorwaar, maar is uw tempel een schijnheilige tempel vol van veroordeling, haat, roddel, trots, hoogmoed en allerlei kwade gedachten,
dan zal de Here u niet kunnen zegenen, tenzij u uw schijnheilige tempel reinigt en herstelt! Dit is uw laatste waarschuwing die de Here met liefde brengt voor u, die zich grondig moet onderzoeken en bekeren! Ja, u, die nu luistert!

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Ik spreek in beeldspraak;

Ezechiël 33, vers 4 en 5 Dit telt ook voor de vrouwen. Als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd.
En vers 8 en 9 Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, – maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered.
En vers 14 tot en met 19 En wanneer Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, maar hij bekeert zich van zijn zonde en handelt naar recht en gerechtigheid – de goddeloze geeft een pand terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de inzettingen die doen leven, zodat hij geen onrecht meer bedrijft – hij zal zeker leven, hij zal niet sterven. Geen van de zonden die hij bedreven heeft, zal hem meer worden toegerekend; hij heeft naar recht en gerechtigheid gehandeld, hij zal zeker leven. Uw volksgenoten zeggen: de weg des Heren is niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is. Wanneer een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardige wandel afkeert en onrecht doet, dan zal hij daardoor sterven. Doch wanneer een goddeloze zich van zijn goddeloosheid bekeert en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij daarom leven.
En Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering…tot zover.
En vers 10 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend.

En Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

En tot slot,

1 Korintiërs 13, vers 4 en 5 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Voorwaar, ik zeg u: wie niet wou horen, heeft zich een plaats bereid in de hel.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com