DutchVideo 2023

Breng de liefde van God tot uiting

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Verder sprak de bode engel Gods in deze boodschap ook in beeldspraak. De volle boodschap kunt u verder lezen of beluisteren.

Gepubliceerd op 17 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is waardig, kadosh, heilig en wonderschoon, mooier dan ik u kan omschrijven!
Voorwaar, Hij hoort en ziet u, uw Heer Jehova, El Elohim, Adonai, de Almachtige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die tot u komt en spreekt. Hij treurde en werd vervloekt en werd voor u aan het kruis geslagen, die middag kleurde de lucht zwart. Aan het kruis vergoot Hij Zijn kostbare kadosh, heilige reinigende Bloed en heeft ook voor u geleden en uw straf gedragen met de volmaakte liefde, en Hij heeft alle machten en krachten van de duisternis van satan verslagen en verbroken!

Zeg,
“Halleluja! Mijn hart houdt zich vast aan Hem, en mijn mond belijdt mijn zonden zoals haat, roddel, wraakzucht, hoogmoed en trots, en liefdeloosheid, en het achterna lopen van de boze geesten der duisternis.”

Voorwaar, bekeer u en overdenk wat Hij tot u gesproken heeft vanuit Zijn kadosh, heilige troon, en de woorden die in Zijn boek beschreven staan dezer profetie!

Openbaring 22, vers 19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
En Johannes 12, vers 48 Wie Mij, “ en Mijn Profeet of Profetes” verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, “is vervloekt en” heeft een, die hem “of haar” oordeelt: het woord, dat Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meerdere malen” heb gesproken “via de doorgegeven boodschappen Gods”…tot zover.
En Johannes 15, vers 12 tot en met 14 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

Voorwaar, ik, Rafaël spreek tot u in beeldspraak.
Stel dat de Here met een helikopter boven uw huis is en roept: “Klim via deze enige uitweg op dit trapje naar Mij, Yeshua HaMashiach omhoog! Mijn geliefde Profeten zitten ook reeds in de helikopter.”
Wat zal uw reactie zijn, terwijl er overal vuur om u heen slaat! Wat is dan uw houding?
Zegt u dan; “O nee, bij hen stap ik niet in”, en laat u zich dan toch verbranden, zoals iemand die niet Gods geboden en woorden en raad wil aannemen?

Johannes 16, vers 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel.
En vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.
En 1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Voorwaar, wie niet standvastig en niet onwankelbaar is in zijn of haar overvloedige werken des Heren, het werk dat hij of zij heeft gedaan, zal tevergeefs en geen waarde hebben, vooral als men de liefde Gods niet uitdraagt.

1 Korintiërs 13, vers 3 tot en met 7 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
En vers 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
En 1 Korintiërs 14, vers 32 en 33 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Wie terechtwijzing haat is dom, zegt de Here, en zal de gevolgen ervan ondervinden!
Voorwaar, deel de boodschappen Gods, want wie niet wil horen gaat verloren!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com