DutchVideo 2017

Breek uit, laat hem vrezen voor u!

Als wederom geboren kind van God geeft Hij u dezelfde macht en kracht, die Hij gaf aan Zijn discipelen. Breek uit; Hij wil u vormen tot een ware strijder Gods! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 25 oktober 2017 bracht de bode engel van God, Revelado, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, hoe vele bezetenen werden vrijgezet, denkt u?
Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dreef de boze geesten uit met Zijn woord, dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Zowel de Naam Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is zeer doordringbaar en zeer krachtig, en brengt vele overwinningen in Zijn almachtige Naam, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Velen zagen het geschieden en stonden versteld van Zijn gezaghebbende woorden en wonderen.

Voorwaar, ook hebben Zijn discipelen grote wonderen gedaan.

Mattheüs 10, vers 1  Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
En vers 5 tot en met 8  Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël.  Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, gaf Zijn discipelen de macht om op schorpioenen en slangen en boze geesten te treden, en hen te vertrappen en uit te werpen.

Mattheüs 10, vers 14 tot en met 16  En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.  Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
En vers 24 tot en met 28  Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.
En vers 33  Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Voorwaar, luister aandachtig. 

Mattheüs 10, vers 40 tot en met 42  Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een Profeet ontvangt omdat het een Profeet is, zal als een Profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.

Voorwaar, wees sterk, kinderen Gods!
Want wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei tegen Zijn discipelen was niet alleen voor hen bedoeld! Want diezelfde macht, die Hij gaf aan Zijn discipelen, heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook aan u gegeven als wederom geboren kind van God, die meer dan overwinnaar is, omdat hij of zij een goede relatie onderhoudt met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, laat de satan vrezen voor u, en niet andersom!
Wees ondoordringbaar voor de satan, die u krachteloos wil maken via wat u voor de ogen krijgt te zien in deze wereld en gedachten. Breek uit!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Sta in de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die meer dan overwinnaar is en u wil vormen tot een ware strijder Gods!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com