DutchVideo 2013

Boodschap: Voor wie naar Gods wijsheid zoeken!

EEN BIJZONDERE BOODSCHAP OVER WIJSHEID! ZIJ DIE ALLES WAT HEILIG IS ZORGVULDIG IN ERE HOUDEN, ZULLEN ZELF GEHEILIGD WORDEN, EN ZIJ DIE DEZE LES TER HARTE NEMEN, ZULLEN WORDEN ONTZIEN!

Gepubliceerd op 26 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God is Wijsheid!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 november 2013 bracht een bode engel Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, geliefden des Heren in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, schrijf op, Profeet Benjamin Cousijnsen. Mijn naam is Rozeach en ik ben de bode engel Gods.

Voorwaar, men moet eerst zichzelf kennen, om verdere kennis te kunnen verwerven.

Daarom, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid.

Lees voor: Wijsheid 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Zij die alles wat heilig is zorgvuldig in ere houden, zullen zelf geheiligd worden, en zij die deze les ter harte nemen, zullen worden ontzien. Verlang er dus vurig naar om mijn woorden te horen en ik zal u onderricht geven. Schitterend en onvergankelijk is de wijsheid. Ze laat zich gemakkelijk zien aan wie haar liefheeft, ze laat zich vinden door wie haar zoekt.

De bode engel Gods sprak, 

Sommigen geven zich meer moeite om hun wijsheid te verbergen dan hun dwaasheid.

Wijsheid 6, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: Wijsheid begint met oprecht verlangen naar onderricht, verlangen naar onderricht is haar liefhebben, liefde is het eerbiedigen van haar wetten, eerbiediging van haar wetten is het fundament van onvergankelijkheid.

De bode engel Gods sprak,

Wijsheid bestaat in de eerste plaats uit het kennen van zijn eigen dwaasheden.

En ware wijsheid is ook zich onderwerpen aan de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Wijsheid 6, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Onvergankelijkheid brengt een mens dicht bij God – verlangen naar wijsheid leidt dus tot heerschappij.

De bode engel Gods sprak,

Wie nooit eens een dwaasheid begaat, is niet zo verstandig als hij of zij wel denkt.

Wijsheid 6, vers 22 tot en met 25  Hier staat geschreven: Wat de wijsheid is en hoe ze is ontstaan, zal ik u vertellen zonder iets te verbergen. Ik zal haar op de voet volgen, vanaf het eerste begin. Alles wat ik over haar weet zal ik aan het licht brengen. Ik zal niet aan de waarheid voorbijgaan en haar niet angstvallig voor mezelf houden, want dat heeft met de wijsheid niets gemeen. Een menigte wijzen betekent redding voor de wereld, een verstandige koning voorspoed voor het volk. Laat u dus door mij onderrichten, u zult er baat bij hebben.

1 Korinthiërs 12, vers 8  Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest.

Wijsheid 7, vers 7 tot en met 12  Hier staat geschreven: Dus bad ik om inzicht, en het werd mij gegeven; ik heb gesmeekt, en mij werd een wijze geest geschonken. Ik verkoos wijsheid boven scepters en tronen, rijkdom viel bij haar in het niet. Ze was voor mij onvergelijkbaar met de kostbaarste edelsteen; naast haar waren bergen goud niet meer dan een hoopje zand, en met haar vergeleken was zilver maar slijk. Ik beminde haar meer dan gezondheid en schoonheid, ik verkoos haar boven het licht, want ze schitterde zonder ophouden. Tegelijk met haar ontving ik alle andere goede dingen, ze schonk mij onmetelijke rijkdom. Ik was verheugd over al die gaven, omdat zij het was die ze meebracht, hoewel ik toen nog niet besefte dat zij de bron was van dat alles.

En vers 21 tot en met 30  Alles heb ik leren kennen, zowel wat zichtbaar als wat verborgen is. De wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderricht. Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein, toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig, onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend, hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets dat onrein is kan haar binnendringen. In haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles, ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk volgend geslacht van vrome mensen en maakt hen tot vrienden van God, en tot profeten. Want God heeft alleen degene lief die zijn leven deelt met de wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon, haar plaats is boven de sterren. Ze is schitterender dan het daglicht, want dat wordt gevolgd door de nacht, maar de wijsheid wordt nooit verduisterd door het kwaad.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, wie wijsheid verwerpt, is dom, want God is wijsheid!

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

En verder mag ik u zeggen van het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’:

Dit boek is te bestellen via [email protected]

Hierin staan vele boodschappen, die Benjamin Cousijnsen vanaf begin 2012 heeft ontvangen van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Wees er snel bij in verband met de beperkte oplage!

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com