DutchVideo 2019

Boodschap voor de verdrukten

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent uw hart. Hij wil u bemoedigen en sterken en opbouwen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 11 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, onvoorwaardelijke liefde van uw Rabboeni en Heer, de Here der heren, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.
En vers 10  En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal.

2 Thessalonicenzen 2, vers 16  En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft… tot zover.

Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

En Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Vers 11 en 12  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.
Vers 14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
En vers 16 en 17  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 

Openbaring 7, vers 17  Want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Openbaring 21, vers 4 en 5  En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar!

En Galaten 5, vers 5  Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.
Vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.
En Efeziërs 3, vers 14 tot en met 20  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen… tot zover.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u bemoedigen en sterken en opbouwen. 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
En vers 27 tot en met 29  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

Voorwaar, 

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Voorwaar, uw Abba, Vader, kent uw hart, en bij Hem bent u veilig!
Hij haalt de verdrukte altijd uit de put, vanwege zijn of haar vertrouwen en geloof en trouwheid aan Hem.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com