DutchVideo 2012

Boodschap Gods: Petrus toen en Peter nu!

15-08-2012  BOODSCHAP GODS: PETER IS EEN WEDEROMGEBOREN CHRISTEN DIE ZICH LIET DOPEN. NAAST DE OVEREENKOMST MET DE NAAM PETRUS, GEEFT DE HERE GOD NOG EEN OVEREENKOMST TUSSEN HEN BEIDEN AAN!

Published on Aug 15, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

haan kraait

Volledige weergave:

Hallo! Op 15 augustus 2012 werd Benjamin Cousijnsen in de namiddag geroepen door de bode engel Gods, om de volgende boodschap te ontvangen en op te schrijven.

Shalom Benjamin! Ik groet u in de liefde van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sedeka.

Ik spreek tot u, Profeet Gods, in eenvoudige beeldspraak…

Peter is een wederom geboren Christen. Toen hij tot geloof kwam en zich liet dopen, ging de hemel open, en de engelen Gods juichten.

Mattheüs 3, vers 17  En zie, een stem uit de hemel zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Peter was erg trouw, en elke zondag was hij te vinden in de kerk en zong dan:

‘Dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Heer, u houdt van mij!

U ging naar Golgotha, u gaf uw leven daar.

Dank u Heer, u houdt van mij.’

Vele jaren gingen voorbij…

Mattheüs 26, vers 34  Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen.

Hij was eigenlijk een trouwe kerkganger…

2 Timotheüs 3, vers 5  Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Peter zag er erg goed uit, en had ook heel veel vrienden.

Jeremia 5, vers 12 tot 13  Zij verloochenen de HERE en zeggen: Hij niet! en: Geen onheil zal ons overkomen; zwaard noch honger zullen wij zien.

Efeziërs 4, vers 11  En Hij heeft zowel apostelen als Profeten gegeven… tot zover.

Jeremia 5, vers 13 tot 15  De Profeten zullen tot wind worden; geen is er, die door hen spreekt; zó verga het hun! Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, omdat gij dit woord spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout en het zal hen verteren.

Nog nooit heeft Peter gezegd: “Ik ben een wederom geboren Christen”.

Nog nooit sprak hij over Jezus Christus, nergens.

Mattheüs 10, vers 33  Maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

Mattheüs 26, vers 35  Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen.

Op een dag had iemand gezegd: “Kom jij niet van die kerk daar? Ben jij een Christen?” vroeg zijn beste vriend.

Peter zei: “Nee! Ik ben niet een Christen”.

Mattheüs 26, vers 40 en 41  En Hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij machte één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

U daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Hij blijft getrouw en zal zich niet verloochenen, en voorzeker aan u niet!

Als u zich bekeert en vergeving vraagt, zal Hij uw paden zegenen.

Benjamin, ik ga nu, en sluit af met: Ga heen en zondig niet meer.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine