DutchVideo 2015

Boko Haram, wat u is aangedaan is hetgeen u een ander hebt aangedaan!

Boodschap Gods: Boko Haram, een terreurorganisatie in Nigeria, die naar de strikte toepassing van de moslimwet sharia in het hele land streeft, werd reeds op 19 januari 2015 in een profetie gewaarschuwd, doorgegeven aan Gods eenvoudige Profeet Benjamin Cousijnsen. Deze profetie is nu vervuld!

Gepubliceerd op 4 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

captives from Boko Haram rescued

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 4 augustus 2015 bracht een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Bealek.

Voorwaar, zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jakob:
Ik ben wie Ik ben! Voorwaar, wat gij ziet, Boko Haram, wat u is aangedaan, is hetgene wat u een ander hebt aangedaan. Ik ben de Almachtige. Buiten Mij, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de enige waarachtige God van al wat leeft, is er geen God. Luister!

Psalm 139, vers 1 tot en met 4  Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.

Voorwaar, op 19 januari 2015, werd gij, Boko Haram, gewaarschuwd met de titel:
‘Profetie: Boko Haram zal spoedig door Gods hand een zware klap worden toegebracht!’ Voorwaar, deze profetie is vervuld! Het leger in Nigeria heeft in het noordoosten 101 kinderen, 67 vrouwen en 10 mannen bevrijd, waarbij een commandant van de Islamitische beweging van Boko Haram opgepakt is. Velen van Boko Haram zijn ook om het leven gekomen, en verscheidene militante kampen zijn nu ontruimd!

Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

Voorwaar, niemand kan tegen Gods kracht op!
Hij is alwetend; Hij is de Eeuwige!

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, El Elohím!

Romeinen 1, vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

En Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem.

Voorwaar, gij die luistert,

Johannes 10, vers 26 tot en met 29  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, bekeer u.
Er is maar één Weg naar de hemel! En die volle waarheid is alleen te vinden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com