DutchVideo 2013

Bodybuilder? Dan is deze boodschap voor u!

DE ENGELEN GODS, RAFAËL EN MICHAËL, SPRAKEN IN DE VS MET EEN BODYBUILDER EN OPENDEN ZIJN OGEN, DOOR EEN WAARGEBEURDE BIJBELSE GEBEURTENIS TE VERTELLEN. DEZE KRACHTPATSER WERD STERK VAN BINNEN!

Gepubliceerd op 27 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

bodybuilder

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 27 september 2013 bracht de bode engel Gods een bijzondere boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob woord voor woord doorgegeven aan Gods eindtijdprofeet.

Shalom! Mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods. Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Ik spreek tot u in beeldspraak.

Ik bezocht een reus, een body builder in de Verenigde Staten…

Aan de buitenkant was hij opgeblazen door stimulerende anabole steroïden. Vier keer in de week trainde hij. Ik zag onder zijn huid de ware persoon, maar niet die ik wou zien. Daar had hij sterk moeten zijn, maar hij werkte aan zijn opgeblazen lichaam, en was daarachter weggekropen en was angstig.

Ik had ook mijn krachtpatser bij mij, Michaël, ook een bode engel Gods, net als ik.

Ik vertelde aan deze bodybuilder het volgende,

Lees voor: Numeri 13, vers 31 tot en met 33  Hier staat geschreven: Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

De bode engel Gods sprak verder,

Ja, wow, reuzen, opgeblazen Enakieten, bodybuilders, dat waren het!

Lees voor: Numeri 13, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: van de stam Jozef, van de stam Manasse Gaddi, de zoon van Susi; van de stam Dan Ammiël, de zoon van Gemalli.

Numeri 14, vers 36 en 37  Hier staat geschreven: De mannen nu, die Mozes uitgezonden had om het land te verspieden, en die, toen zij teruggekomen waren, de gehele vergadering tegen hem hadden doen morren door een kwaad gerucht over het land te verspreiden, deze mannen, die een kwaad gerucht over het land verspreid hadden, stierven door een plaag voor het aangezicht des HEREN.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, die Enakieten, daar vreesde men voor, voor deze Nefilims.

Ze ontmoedigden het volk van God. Zij waren als sprinkhanen in hun ogen en ook in hun eigen ogen!

Voorwaar, men moet sterk zijn van binnen en een relatie aangaan met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Daar word je pas echt sterk van!

Lees voor: Genesis 2, vers 7  Hier staat geschreven: Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

De bode engel Gods sprak verder,

God schiep geen opgeblazen bodybuilders.

Lees voor: 1 Samuël 17, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliat, uit Gat. Hij was zes el en een span lang. Een koperen helm had hij op zijn hoofd, en hij was bekleed met een geschubd pantser; het gewicht van dit pantser was vijfduizend sikkels koper. Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. De schacht van zijn lans was als een weversboom, en de punt van zijn lans was van zeshonderd sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit.

En vers 10 en 11  Ook zeide de Filistijn: Ik tart heden de slagorden van Israël: geeft mij een man, dat wij samen strijden. Toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer.

En vers 24  Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht en vreesden zeer.

En vers 42 tot en met 44  Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was; rossig, schoon van gestalte. De Filistijn zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Ook zeide de Filistijn tot David: Kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven.

En vers 48 tot en met 50  Toen de Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam, David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe, de Filistijn tegemoet, stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong, en hij voorover ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij versloeg de Filistijn en doodde hem; en David had geen zwaard in zijn hand.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik zeg u, Pomp u vol met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Lees voor: Psalm 1, vers 1 en 2  Hier staat geschreven: Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, lijk op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en niet op een gecreëerde schepping, een opgeblazen Nefilim reus, Enakiet bodybuilder!

Lees voor: Efeziërs 4, vers 17 en 18  Hier staat geschreven: Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Voorwaar, sprak de bode engel Gods,

Lees voor: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Kolossenzen 3, vers 2 en 3  Hier staat geschreven: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, bodybuilder, ook zeg ik u,

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 18 tot en met 20  Hier staat geschreven: Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, kijk naar Michaël, de drakendoder, en denk eens goed na.

In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u niets te vrezen. Hij is de Almachtige!

David was ook geen opgeblazen kikker of een brok vlees, en toch, hij overwon, omdat hij wist wie groter en machtiger en sterker is: God!

Voorwaar, deze bodybuilder wil niet meer op een Enakiet lijken, een Nefilim, en zal zijn tijd teruggeven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en één keer in de week normaal trainen en de lucht eruit laten lopen, beetje voor beetje.

Voorwaar, deze ontmoeting was nodig om ook andere bodybuilders via deze boodschap erop te wijzen: Werk aan uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wees fanatiek voor Hem, en laat Hem toe om u te veranderen. Wees zoals God het bedoeld heeft en onderzoek u vandaag!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com