DutchVideo 2015

Bloed, zweet en tranen!

Vertroostende boodschap Gods: Verberg u niet! Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zal altijd de wonden van uw hart genezen.

Gepubliceerd op 10 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Mary crying about Yeshua

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Een bode engel Gods bracht op 10 april 2015, woord voor woord, de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar,

Klaagliederen 1, vers 2  Bitter weent zij des nachts, tranen vloeien langs haar wangen; niemand is er, die haar troost… stop, tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Klaagliederen 2, vers 11  Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn binnenste is vol onrust, mijn hartebloed is ter aarde uitgestort… stop, tot zover.
Lees voor: Klaagliederen 1, vers 13  Van uit den hoge zond Hij vuur; tot in mijn gebeente deed Hij het zinken; Hij spreidde een net voor mijn voeten en deed mij deinzen achterwaarts; Hij deed mij verbijsterd staan, ellendig de ganse dag.
En vers 16  Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn oog vliet van water, want verre van mij is de trooster die mijn ziel verkwikken zou. Stop, tot zover.

Sirach 18, vers 8 en 9  Wat is de mens, waar dient hij toe? Wat is er goed aan hem, wat slecht? Als hij honderd jaar wordt, leeft een mens lang, maar het tijdstip van zijn sterven komt hij nooit te weten.

Voorwaar, het hart is gebroken.
Wat had ze nog kunnen doen? Zwaar weegt het juk op Maria. Herinneringen gaan door haar heen en het gemis van Hem, die zij zo liefheeft! Hij is er niet meer. ’s Nachts roept zij: “Yeshua, Yeshua, Yeshua!”

Markus 16, vers 5 en 6  Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: “Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd”.

Voorwaar, had Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet gewoon kunnen blijven?
Zweet en bloed en tranen…

Markus 16, vers 14 tot en met 20  Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Voorwaar, 

Sirach 35, vers 16 tot en met 21  Hij is niet partijdig ten koste van de arme, hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan. Hij slaat acht op de smeekbede van een wees en op de jammerklachten van een weduwe. Stromen een weduwe de tranen niet over de wangen, weeklaagt ze niet om de man die haar tranen doet stromen? Wie de Heer zo dient dat het hem behaagt, wordt aangenomen, zijn bede reikt tot aan de wolken. Het gebed van een nederige dringt door de wolken heen, hij is ontroostbaar zolang het niet aankomt, hij volhardt totdat de Allerhoogste er aandacht aan schenkt,
En Sirach 36, vers 5  Laten zij u erkennen, zoals ook wij erkennen, Heer, dat er geen God is buiten u.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

En Psalm 28, vers 6 en 7  De HEER zij geprezen, hij heeft mijn smeekbede gehoord. De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.

Voorwaar, verberg u niet!
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal altijd de wonden van uw hart genezen. Vertrouw op Hem.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com