DutchVideo 2015

Blijft uw huis staande?

Boodschap Gods: Velen hebben al vaak hierover gehoord, maar ook hun huis werd, of kan worden weggeblazen. Hoor waardoor, en wat u ertegen kunt doen om dit te voorkomen in deze boodschap, die woord voor woord is overgeleverd door de bode engel Gods, in opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Gepubliceerd op 7 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Ephesians 6, verse 10

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 april 2015 bracht een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Archiëbela en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Job 1, vers 6 en 7  Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.

Voorwaar, satans zwerftocht op aarde heeft voor veel kwaad gezorgd.
En hij strekte zijn hand niet alleen toen uit naar Job, maar ook nu nog naar velen, die ook nog eens Godvrezend zijn en wijkende van het kwaad, net als Job! Er zijn velen, die zeggen wat Job zei:

Job 3, vers 1 tot en met 5  Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. En Job hief aan en zeide: De dag verga, waarop ik geboren werd; de nacht, die zeide: Een jongske is ontvangen. Die dag zij duisternis, God in den hoge vrage niet naar hem, geen lichtglans bestrale hem. Mogen donkerheid en diepe duisternis beslag op hem leggen, moge wolkgevaarte zich over hem legeren, zonsverduistering hem verschrikken.

Voorwaar, en wat hebt u geleerd in uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?
Voorwaar, zo spreekt de Heer:

Job 20, vers 7  Hij gaat als zijn drek voor altijd te gronde; wie hem gezien hebben,  zeggen: Waar is hij?
Vers 12  Al moge het kwaad zoet zijn in zijn mond, al moge hij het verbergen onder zijn tong.
En vers 14 tot en met 15  Toch verandert zijn spijze in zijn ingewanden, zij wordt addervenijn in zijn binnenste. Schatten slokte hij in, maar hij moet ze weer uitspuwen, God drijft ze uit zijn buik.

Voorwaar, sta op!
Vermorzel die slang, de kameleon met zijn vermomming! En vrees hem niet, maar God. Voorwaar, wie is er meer dan overwinnaar?
Juist! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven!

Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Voorwaar, het is genoeg geweest!
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u aangesteld om in actie komen en te vertrouwen op Hem. Dus gebruik geen stro!

Markus 3, vers 14 en 15  En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven.

Voorwaar, in Christus zijt gij meer dan overwinnaar! 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Voorwaar, velen horen vaak hierover.
Maar o wee, als de boze grote wolf plotseling komt aanzetten, dan zijn er velen, die zich niet hebben voorbereid, en ook deze boodschap wel ontvangen, als een toetje, maar er vervolgens niets mee doen! En ook hun huis blijkt een huis van stro te zijn, dat instort!

Voorwaar, wees vrijmoedig.
U hebt het laatste woord. Zeg: “Ik ben gekocht en betaald en beschermd onder het kostbaar, dierbaar Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Wijk van mij in de naam van Jezus Christus. Ik vermorzel jou met de kracht van het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
En Filippenzen 4, vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com