DutchVideo 2021

Blijf weg uit de media van de satan!

15-02-2021 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Voorwaar, velen moeten zich bekeren van hun gelijkvormigheid van de werken dat van uit de boze geesten komt.

Gepubliceerd op Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Spreuken 4, vers 14 tot en met 17 Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen; want zij eten brood der goddeloosheid en drinken wijn van gewelddadigheid.
En vers 24 Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.
En Spreuken 5, vers 5 en 6 Dit betreft ook voor hem: Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet.
En vers 13 en 14 Waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leermeesters, heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichtten! Bijna was ik in alle kwaad geraakt – te midden van de gemeente en de vergadering.
En vers 22 en 23 Zijn “of haar” ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij “of zij” vast. Hij “of zij” sterft, omdat tucht hem “of haar” ontbreekt, door zijn “of haar” grote dwaasheid verdwaalt hij “of zij”.
En Spreuken 12, vers 12 en 13 De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid.
En Spreuken 14, vers 2 Wie in oprechtheid wandelt, vreest de HERE; maar hij “of zij” wiens wegen verkeerd zijn, veracht Hem.

Voorwaar, vele sociale media sites zoals Facebook, Youtube, en Twitter, o.a., hebben vele mensenlevens op de geweten.
Voorwaar, mijn naam is Merme, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de media wordt het meest gebruikt door de wereldbeheersers, de boze geesten, en vooral satan zelfs!

Marcus 7, vers 15 en 16 Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.

Voorwaar, velen bedroeft de Heilige Geest Gods.

Efeziërs 5, vers 12 Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.
En vers 16 en 17 U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Voorwaar,

Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En vers 20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen?
En vers 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn “of haar” wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.
En Colossenzen 3, vers 24 en 25 Gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, velen moeten zich bekeren van hun gelijkvormigheid van de werken dat van uit de boze geesten komt.

Hebreeën 10, vers 19 en 20 Daar wij dan, broeders “en zusters”, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees.
En vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
En Hebreeën 12, vers 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.
En vers 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

Voorwaar, hou u vere van de sociale media sites waar alleen maar anderen slecht word gemaakt door de boze geesten,vol leugens en nepnieuws.
Wie u ook bent, dit zeg ik u: Wie niet uit Christus is, zoekt de boze geesten op via de sociale media zoals via Facebook, o.a.

1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
En vers 24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.

Voorwaar, hou u bezig met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en gebruik uw tijd om in gebed te gaan en u te onderzoeken zodat u zich kunt bekeren.

1 Johannes 3, vers 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn “of haar” broeder “of zuster” niet liefheeft.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, u kunt beter de boodschappen Gods serieus nemen dan verloren gaan.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com