DutchVideo 2022

Blijf wakker in de liefde

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:8

Gepubliceerd op 16 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Meriach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, denk aan de kadosh, heilige woorden Gods die tot u door de heilige Profeten tevoren gesproken zijn, om u door herinnering wakker te houden wat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te zeggen heeft via de bovennatuurlijke, bovenmenselijke wijsheid, heilige en ontelbare duizenden boodschappen Gods, overgedragen aan de wereld.

1 Johannes 1, vers 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
En vers 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
En 1 Johannes 2, vers 5 en 6 Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En vers 9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn “of haar” broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe.

Voorwaar, spits uw oren om dit goed te horen en te overdenken.

1 Johannes 2, vers 10 en 11 Wie zijn “of haar” broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; “helaas zijn er ook velen die van alles zien bij een ander maar niets aanstotelijks zien bij henzelf, omdat ze verblind zijn.” Maar wie zijn “of haar” broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt “dus zelf” in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn of haar” ogen verblind.

Echter de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kent maar één weg voor hen; de hel.

1 Johannes 2, vers 15 Hebt “dus” de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is, “zoals haat en roddel, onder andere, wat ook te vinden is in de hel.” Indien iemand de wereld liefheeft “en ongehoorzaam is aan God”, de liefde des Vaders is niet in hem “of haar”.

Wat een openbaring, hè, geliefden!

En 1 Johannes 3, vers 10 Let op! Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar…tot zover.

Laat dit duidelijk zijn!

1 Johannes 4, vers 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
En vers 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
En De 2de brief van Johannes 1, vers 9 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Amen!

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com