DutchVideo 2020

Blijf van kinderen af en het tegennatuurlijke!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods tegen pedofilie, kindermisbruik en het tegennatuurlijke. Blijf van jonge kinderen af, en het tegennatuurlijke, of u zult branden in de hel, die eigenlijk nog te goed is voor velen, die zich niet wilden bekeren! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 17 februari 2020 bracht een bode engel de volgende profetische en waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
Mijn naam is Besalech, en ben een bode engel Gods, die u deze getrouwe, kadosh, heilige, waarachtige woorden overbreng van de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob, en al wat leeft: de opgestane Heer, de enige waarachtige Goede Herder en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, Amerika, New York, Duitsland, Nederland, Afrika, Mexico, Japan, China, Mali, Rwanda, Filipijnen, India, Noorwegen, Spanje, Indonesië en overige landen,
blijf af van de boze werken van de duivel, die het lichaam, dat Gods tempel is en aan Christus toebehoort, onteert en ontheiligt!

1 Korinthiërs 2, vers 10  Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
En 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Leviticus 20, vers 13  Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.
Vers 15 en 16  Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden; het dier zal men afmaken. Een vrouw die tot enig dier nadert, opdat het met haar gemeenschap hebbe – de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.
En vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 11  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.
En 1 Korinthiërs 7, vers 17  Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem “of haar” toebedeeld heeft, zo, als God hem “of haar” geroepen heeft. Tot zover.

Voorwaar, wees de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kadosh, heilig!
En blijf van jonge kinderen af, en het tegennatuurlijke, of u zult branden in de hel, die eigenlijk nog te goed is voor velen, die zich niet wilden bekeren!

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.
En vers 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Voorwaar, bekeer u, of het ziet er niet best voor u uit!
Kies heden zegen of vloek in uw leven. Vele, vele landen moeten leren om alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te aanbidden en serieus te nemen, evenals deze boodschap van God!

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com