DutchVideo 2022

Blijf toch voor altijd in Gods liefde!

Door uw broeder of zuster te veroordelen, valt uzelf onder de veroordeling. Laat geen enkele vertroebeling toe in uw gedachten, maar blijf helder in de liefde.

Gepubliceerd op 22 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is de Here, de Koning der koningen, El Elohim, Adonai!
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u met luide stem.

Johannes 12, vers 39 tot en met 41 Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.

Voorwaar, betreft de boodschappen Gods, gedenk het woord dat ik tot u heb gesproken.
Mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods. Zo spreekt de Here, “Spits uw oren en onderzoek uzelf, gij hore!”

Johannes 14, vers 24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.
En Johannes 15, vers 12 en 13 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Voorwaar, luistert u wel en bewaart u Mijn kadosh, heilige woorden in uw hart of zijt gij doof?

Johannes 15, vers 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

Dit betekent dus dat gij niet moet doen wat satan u gebiedt om te doen via anderen.

Johannes 15, vers 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.
En vers 20 lees vanaf: Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, “dat woord voor woord is overgebracht via Mijn dienstknecht en Profeet”, zij zullen ook het uwe bewaren.
En vers 21 en 22 Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
En vers 24 Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat.

Voorwaar, sommigen zeggen, ‘Ik heb de Here heel erg lief’, maar ze doen niet wat Ik, de Here gesproken heb, maar wel wat satan hen zegt.

Johannes 15, vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.
En Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.

Voorwaar, nog een zeer korte tijd en gij die zalig zijt en doet wat Ik gesproken heb, en geluisterd hebt en Mijn woorden bewaard hebt en uw gewaden hebt gewassen zullen Mij gaan zien.

Johannes 16, vers 1 Dit heb Ik, “JHWH” tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt.
En vers 4 Maar deze dingen heb Ik, “JHWH” tot u gesproken, opdat, wanneer het uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb…tot zover.
En Handelingen 3, vers 24 En al de Profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.

Voorwaar, de tijd is nabij!
Daarom ook nu worden de Profeten Gods meer gehaat.

Handelingen 3, vers 26 God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.
En Handelingen 8, vers 22 en 23 Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toelegging van uw hart u moge vergeven worden; want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid.
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Voorwaar, ik, Mireach, de bode engel des Almachtige zeg u:

Romeinen 14, vers 12 en 13 Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
En vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
En vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.

Voorwaar, laat de wereld ééns weten wat de boodschappen Gods in uw leven hebben gedaan via de Evangelicalendtimemachine.com.
Stuur gerust een eigen getuigenisvideo tot glorie en eer van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Na goedkeuring door de Heer zelf, word het gedeeld in de website. Iedereen die een goede ervaring heeft mag een getuigenis delen, zowel de warriors.

Romeinen 15, vers 33 De God nu des vredes zij met u allen! Amen.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com