DutchVideo 2021

Blijdschap en vreugde zal uw deel zijn

Zo spreekt de Here, uw liefhebbende Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u: Voorwaar, steun Gods kerk Ruach in de Filippijnen met een vrije gift, o.a. om de kerk grote te maken.

Gepubliceerd op 5 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw liefhebbende Abba, Vader, El Elohim, Adonai:

Johannes 11, vers 22 Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert.
En vers 25 en 26 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
En vers 40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?
En vers 42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.
En vers 50 En gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat.
En Johannes 12, vers 32 En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.
En vers 45 en 46 En wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.
En Johannes 13, vers 13 Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.
En vers 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En Johannes 13, vers 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.
En Johannes 14, vers 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.
En vers 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
En vers 20 en 21 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
En Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.
En vers 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.
En vers 25 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal.
En vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
En Johannes 17, vers 24 tot en met 26 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt; en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.

Voorwaar,

Spreuken 15, vers 3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.
En vers 13 Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen.
En vers 15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest.
En Johannes 16, vers 13 Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
En vers 17 Sommige zijner discipelen dan zeiden tot elkander: Wat betekent dit, dat Hij tot ons zegt: Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien? En: Ik ga heen tot de Vader?
Amen!

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Zo spreekt de Here, de Koning der koningen ook vandaag tot u, zoals in de oude dagen.

Openbaring 2, vers 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.
En Openbaring 3, vers 2 en 3 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.
En vers 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Voorwaar, ik, Rafaël vraag u om trouw te zijn want Kadosh, kadosh, heilig is uw Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.
Voorwaar, wie een oor heeft en een hart die hore wat de Here van u vraagt. Voorwaar, steun Gods kerk Ruach in de Filippijnen met een vrije gift, o.a. om de kerk grote te maken.

Jeremia 32, vers 27 Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, de Here, uw Vader vraagt uw steun. Hij heeft een blijmoedige gever lief.

Marcus 11, vers 22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.

Voorwaar, blijdschap en vreugde zal uw deel hierin zijn.

Lucas 1, vers 45 En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden.

En evenzo zalig hij.

Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
En Psalm 45, vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid,
zij komen in des konings paleis.
En Psalm 46, vers 6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

Halleluja!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com