DutchVideo 2021

Blaas maar op de trompet en maak alles klaar!

Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Maleachi 3, vers 2

Gepubliceerd op 02 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 01 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar,

Klaagliederen 3, vers 22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op.
En vers 25 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.
En Ezechiël 7, vers 12 De tijd komt! De dag nadert! Tot zover.
En vers 14 Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed. Tot zover.
En vers 26 Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden. Zij zullen een gezicht begeren van een Profeet. Tot zover.
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.

En Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.
En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.
En Job 41, vers 7 Zo dicht raakt het ene het andere, dat de wind er niet tussen kan komen.

En Jeremia 30, vers 23 Zie, een stormwind des HEREN, gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der goddelozen zal hij neerkomen.
En Daniël 11, vers 35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

En Amos 3, vers 6 tot en met 8 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?

En Amos 5, vers 18 Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!
En Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.

Voorwaar, mijn naam is Mirte, en ben een bode engel Gods.

Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En Mattheüs 28, vers 3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

En Marcus 13, vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, zo spreekt de Here, uw Rabbouni en Meester, en Koning der koningen:

Lucas 10, vers 24 Want Ik zeg u: Vele Profeten en koningen hebben willen zien, wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en horen, wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord.
En Lucas 12, vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En Lucas 21, vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En vers 25 tot en met 28 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Voorwaar, gij die luistert, hoor aandachtig!

Lucas 21, vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Voorwaar, ik, Mirte, de bode engel Gods, betuig aan een ieder,
luister getrouw naar de boodschappen Gods, die trouw worden doorgegeven via Gods ware gezalfde eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, en ten slotte, wees klaar voor de Opname!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com