DutchVideo 2021

Bidden met gezalfde olie

Laat u vooral leiden tijdens het gebed door de Heilige Geest Gods. Maar aan de andere kant, als u ongehoorzaam bent aan de Heer, en de boodschappen Gods niet serieus neemt, en opzettelijk zondigt tegen de kadosh, heilige tempel Gods, het gebed met gezalfde olie zal niet voor u tot een zegen zijn maar tot vloek!

Gepubliceerd op 8 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, almachtige en krachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kom en kniel néér en stelt u open voor de Here der heren, uw Abba, Vader.
Indien u wenst om u zelf te zegenen of iemand anders, moet men wel geloven in Zijn kracht van Yeshua HaMashiach. Voorwaar,

Exodus 27, vers 20 Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.

U, als wederom geboren christen, mag gezalfde olie gebruiken om te zegenen en te genezen in de kadosh, heilige Naam van de heilige Priester, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, wees eenvoudig en zuiver en vrijmoedig en gebruik de olie tijdens het bidden, en vooral doe alles in geloof! Want als u geloof heeft ook als een mosterdzaadje is, zal de almachtige kracht van Yeshua HaMashiach krachtig erdoor héén werken.

Mattheüs 10, vers 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Laat u vooral leiden tijdens het gebed door de Heilige Geest Gods.
Voorwaar, het is een hemelse en bijbels gebruik en geloof versterkend. Dank de Heer ervoor!

Psalm 23, vers 5 en 6 lees vanaf: Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Tot zover.

Voorwaar, let op en spits uw oren!
Als u ongehoorzaam bent aan de Heer, en de boodschappen Gods niet serieus neemt, en opzettelijk zondigt tegen de kadosh, heilige tempel Gods, het gebed met gezalfde olie zal niet voor u tot een zegen zijn maar tot vloek! Voorwaar,

1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Voorwaar,

Efeziërs 4, vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
En Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen.
En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En vers 21 En weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.

Als u een bedorven vrucht eet, wordt u ziek of u gaat dood.

Genesis 3, vers 4 en 5 Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?

Voorwaar, u die ongehoorzaam bent en Gods tempel en eigendom vergiftigt heeft, zal niet gezegend worden.
Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u al genoeg gewaarschuwd!

1 Johannes 5, vers 14 en 15 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
En vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
En 3 Johannes vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Openbaring 21, vers 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com