DutchVideo 2013

Bid & vraag Hem om de bescherming van Zijn Bloed

01-07-2013  VOORWAAR, SPRAK DE ENGEL DES HEREN, SOMMIGEN GELOVEN DOOR TE ZEGGEN: “IK BEDEK U ONDER ZIJN KOSTBAAR BLOED”, OF “IK BEDEK MIJ ONDER ZIJN KOSTBAAR BLOED”! HOOR EN LEES, HOE DAN WEL TE BIDDEN!

Gepubliceerd op 1 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jezus' Bloed

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 juli 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Michaël.

Voorwaar, O hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, O hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!

De duivelse macht is verbroken door Zijn kracht, O hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Johannes 14, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Voorwaar, sommigen geloven door te zeggen: “Ik bedek u onder Zijn kostbaar Bloed”, of “Ik bedek mij onder Zijn kostbaar Bloed”.

Houd u voor ogen: satan wil u misleiden om u te laten zeggen: “Ik, ik, ik”.

Voorwaar, hoor verder,

Handelingen 3, vers 2 tot en met 10  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven; en men herkende hem als degene, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone Poort van de tempel; en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld, over wat met hem gebeurd was.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zei Petrus niet: “In de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, wandel!”

In de naam van Jezus Christus overwinnen wij. Voorwaar, demonen vluchten voor mij!

In de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, worden wij engelen Gods uitgezonden, en geven Gods geliefde eenvoudige eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, alles door, elke letter en getal.

Gij kunt niets vanuit uzelf doen, maar wandel in de Heilige Geest.

Zeg: “Here Jezus Christus, wilt u mij bedekken en aanraken met uw kostbaar, wonderbaar Bloed? Dank u, dat u zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis.”

Zeg: “Help mij trouw te blijven aan de volle waarheid. Bedek mij, reinig mij, vergeef mij, O lieve Vader. Dank u dat in uw naam, in uw wonderbare naam, kracht zit! Dank u!”

Niet ik bedek haar of hem onder uw kostbaar Bloed, omdat ik het wil, want wie ben ik?

Maar zeg: “Wilt u haar of hem of mij zegenen en beschermen, in de almachtige naam van Jezus Christus”.

Voorwaar, wat gij ook vraagt in Mijn naam, zegt de Here, Ik zal het doen. Zo spreekt de Here!

Niet u, maar Ik zal u bedekken met Mijn kostbaar Bloed.

Voorwaar, Hij is uw Kracht, uw Rots, uw Beschermer, uw Redder, uw Liefde. Hij leidt u, verheug u!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Laat Zijn wil en leiding en de Heilige Geest met u allen zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com