DutchVideo 2015

Bid voor de Christenen die vluchteling zijn!

Boodschap Gods: Onder de vluchtelingen bevinden zich Christenen, maar ook extreme Moslims. Hoor verder in de boodschap voor meer details en advies van God!

Gepubliceerd op 18 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

refugees in Europe

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 18 september 2015 bracht een engel des Heren, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen, woord voor woord de volgende boodschap over.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carinto en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Mattheüs 25, vers 29  Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden en hij “of zij” zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij “of zij” heeft, zal hem “of haar” ontnomen worden.

Psalm 23, vers 1 tot en met 2  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.

Mattheüs 25, vers 42 tot en met 46  Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Lees voor: Johannes 10, vers 4  Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Voorwaar, vele vluchtelingen zijn niet meer welkom en gaan van grens naar grens.
Velen vechten met groot geweld om binnen te komen! Ook bevinden zich onder hen zowel Christenen als extreme Moslims onder de vluchtelingen, die vele moorden en verkrachtingen op hun naam hebben staan. Voorwaar, bid voor de Christenen, die vluchteling zijn!

Johannes 10, vers 27 en 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com