DutchVideo 2019

Bid dit gebed vanuit uw hart

“Oh Adonai, Abba, Vader, mijn Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Nederig en vol ontzag en respect en overgave open ik mijn hart en ziel en verstand, om U binnen te laten…” (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, krachtige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Bid vanuit uw hart, en zeg het volgende:
“Oh Adonai, Abba, Vader, mijn Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Nederig en vol ontzag en respect en overgave open ik mijn hart en ziel en verstand, om U binnen te laten. Kadosh, Heilig bent U! Ik geef mij volledig over in Uw handen.
Ik vraag U om vergeving van mijn overtredingen, en vraag U om mijn ziel en verstand en hart te wassen en te reinigen. Oh, hoe wonderbaar is Uw Naam en Bloed, dat mij verandert en reinigt!
Dank U dat U mijn gewaden nu gewassen hebt in de krachtige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, El Elohím, Adonai, mijn God en enige Heer, Jezus Christus van Nazareth. Dank U dat U mij hebt vrijgekocht, en dat er geen veroordeling is, en dat elke duivelse macht en elk bolwerk verbroken is door Uw kracht en Bloed. Ik prijs Uw Naam, want ik ben gered en Uw eigendom! En ik onderhoud mijn relatie met U, en zal trouw luisteren naar Uw boodschappen in de Evangelical EndTime Machine, zodat ik meer mag groeien. Dank U dat ik mij Uw kind mag noemen en mij mag laten dopen! Amen!”

Voorwaar, mijn naam is Seadeura, en ben een bode engel Gods. 

1 Petrus 1, vers 6 tot en met 10  Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de Profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.
En vers 13 tot en met 25  Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com