DutchVideo 2022

Bewijs elkander ware liefde en wees gezeggelijk

Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij?

Gepubliceerd op 27 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, uw liefhebbende Abba, Vader, uw Rabbouni, en Heer en Redder, en Beschermer, die meer dan een goede Herder is, en een overwinnaar en Koning der koningen vraagt u om geloofsvertrouwen te hebben in Hem en uw medewerking als uw Kapitein om verder te varen.

Zacharia 7, vers 9 Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid.

Voorwaar, laat uw hart niet verhard zijn als een diamant om niet te horen.

Zacharia 8, vers 17 Beraamt in uw hart elkanders onheil niet…tot zover.
En Mattheüs 5, vers 5 Zalig de zachtmoedigen…tot zover.
En vers 7 tot en met 9 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Voorwaar, wees vriendelijk jegens elkander.

Mattheüs 5, vers 46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij?…tot zover.
En Mattheüs 19, vers 6 vanaf: Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
En Johannes 16, vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
En Romeinen 14, vers 16 en 19 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.

En Romeinen 15, vers 1 tot en met 3 Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven staat: De smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder.
En vers 5 tot en met 7 De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken. Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

En 1 Korintiërs 13, vers 2 tot en met 8 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer…tot zover. Amen!

God is liefde!
Een matroos vertrouwt altijd op zijn Kapitein, zijn God.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com