DutchVideo 2023

Bewaar Zijn woorden in uw hart

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik, JHWH help u; help ook Mij via de Evangelicalendtimemachine.com.

Gepubliceerd op 10 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt uw liefhebbende Abba, Vader tot u:

Jozua 1, vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Voorwaar,

Deuteronomium 33, vers 26 en 27 Daar is niemand als God, o Jesurun; Hij rijdt langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid over de wolken. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Omdat Hij de vijand vóór u verdreef en zeide: Verdelg!
En Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, “vertrouw toch op Mij en laat je door niets ontmoedigen” want Ik ben met u; zie niet angstig rond. “Laat liefde en trouw u nimmer verlaten” want “Ik leef en” Ik ben uw “levende” God. Ik sterk u, “en” ook help Ik u, ook ondersteun Ik u “door Mijn overgebrachte boodschappen Gods” met mijn heilrijke rechterhand.
En vers 13 en 14 Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik, “JHWH” help u; “help ook Mij via de Evangelicalendtimemachine.com” Vrees niet, gij wormpje….stop tot zover.

Voorwaar, steun Mijn werk!

Jeremia 31, vers 3 en 4 Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans.
En Job 9, vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste,– dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen?
En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
En Job 15, vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, dat in zachtheid tot u kwam?
En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.
En Job 22, vers 22 en 23 Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw hart. Wanneer gij u tot de Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden; wanneer gij het onrecht uit uw tent verwijdert.
En vers 28 Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here! Maak Hem groot!

Job 33, vers 4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven.
En Job 34, vers 21 en 22 Want zijn ogen gaan over des mensen wegen, en Hij ziet al zijn schreden; geen donkerheid is er, noch diepe duisternis, waarin de bedrijvers van ongerechtigheid zich kunnen verbergen.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com