DutchVideo 2023

Bewaar uzelf in zuiverheid; slangengifvrij en onbesmet

En gij, broeders en zusters, wordt niet moede te doen wat goed is. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem, en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde.

Gepubliceerd op 17 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

2 Thessalonicenzen 3, vers 1 tot en met 3 Voorts, broeders “en zusters, zo staat geschreven”, bidt voor ons, dat het woord des Heren “ook nu in het laatste, einde der dagen” snelle voortgang “zal” hebben en verheerlijkt “zal” worden, “ja,” evenals bij u, en dat wij “in Christus” bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen, “die menen Christen te zijn maar het niet zijn” ; want trouw vindt men niet bij allen “evenzo in de kerk”. Maar wèl “kadosh, heilig, vol van liefde en onbesmet van het kwade en” getrouw is de Here, die u sterken zal en “u zal helpen om getrouw en standvastig te zijn in uw geloof en Hij” u “zal” bewaren voor de boze, “en behoeden zal voor de werken die vanuit de wargeesten, de gevallen engelen zijn”. 

Voorwaar, onderscheid wat het kwade is!

2 Thessalonicenzen 3, vers 5 en 6 De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus. Maar wij bevelen u, broeders “en zusters”, in de “almachtige” naam van de Here “Yeshua HaMashiach, JHWH,” Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder “of zuster”, die zich ongeregeld gedraagt, “en” in strijd is met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt.

Voorwaar, mijn naam is Blender, en ben een bode engel Gods.
Steun de boodschappen Gods en de twee Profeten Gods!

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Kapitein van de Evangelical Endtime Machine.com:
Voorwaar;

2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4 Laat niemand u “die in Christus is” misleiden, op welke “liefdeloze” wijze ook, want eerst moet de “grote” afval komen “wat reeds in volle gang is” en de mens der wetteloosheid zich “zal” openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet…tot zover.
En vers 13 tot en met 17 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders “en zusters”, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. Zo dan, broeders “en zusters”, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.
En 2 Thessalonicenzen 3, vers 13 en 14 En gij, broeders “en zusters”, wordt niet moede te doen wat goed is. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde.

En tot slot,

1 Timotheüs 1, vers 18 tot en met 20 vanaf: Overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd, strijdt met geloof en met een “kadosh, heilig en” goed geweten. “Wees slangengifvrij en onbesmet” omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof “door de wargeesten, de gevallen engelen” schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worde afgeleerd. “Voorwaar, zorg ervoor dat uw naam niet bij hun namen erbij komt te staan.”
En Openbaring 13, vers 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com