DutchVideo 2022

Bereid u voor als een reine Bruid

Voorwaar, zalig en heilig zijn hij en zij die deel hebben wanneer de Here zelf nederdaalt van de Hemel op een wolk bij het geklank van de bazuin Gods.

Gepubliceerd op 13 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zalig en heilig zijn hij en zij die deel hebben wanneer de Here zelf nederdaalt van de Hemel op een wolk bij het geklank van de bazuin Gods.
Zeg, Halleluja! Tezamen met alle engelen en al Zijn standvastige, trouwe kinderen Gods die Hem zullen zien en samenkomen met Hem en op de wolken verschijnen.

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.
Hoe mooi is het en vooral spannend. Dit is geen sprookje maar een werkelijkheid want als de bazuin zal klinken en het vergankelijke dan onvergankelijkheid wordt door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus Zijn liefhebbende kinderen Gods opwekt, zullen zij allemaal totaal veranderd zijn en mooi van aanzien en zij zullen met onsterfelijkheid worden bekleed.

Zeg, Halleluja!, vooral wanneer u niet gevaccineerd bent met het beest.
Voorwaar, velen vragen zich af wanneer zal dan de Opname echt gebeuren?
Voorwaar, luister maar ééns aandachtig.
Is het niet belangrijk om u te onderzoeken en u de vraag stellen of u wel nu Opname klaar bent?

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vertelt dat zelfs Hij het niet weet wanneer het is.
Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Almachtige God, de Vader.

Marcus 13, vers 4 en 5 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u verleide.

Voorwaar, wees nu niet ontmoedigd hierdoor.

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar, verschillende tekenen en gebeurtenissen, onder andere, laten duidelijk zien dat wij mogen weten dat de Zoon des mensen nu spoedig zal komen.
Ik kan u al vertellen dat in de Hemel al zo vele voorbereidingen worden gedaan voor het grote feest. Ook via dromen en visioenen en vele andere tekenen en van alles wat nu gebeurt mag ook u weten dat de tijd zeer nabij is. Voorwaar, iedereen zou de vermaning van Paulus ter harte moeten nemen.

Efeziërs 5, vers 15 en 16 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

Voorwaar,

Johannes 4, vers 6 Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten; het was ongeveer het zesde uur.

Voorwaar, er is geen reden om bang te zijn maar slechts om met blijdschap en verwachting uit te kijken, terwijl men zich hier op de Aarde mag klaarmaken voor de Bruidegom, die onverwachts komt om Zijn kinderen op te halen.
Voorwaar, zal de Bruidegom u herkennen op die dag?

Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Voorwaar, laat dit duidelijk zijn; de dwaze gelovigen zullen achtergelaten worden!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komt om Zijn Bruid te halen die zichzelf heeft gereinigd- een bruid die van binnen rein is.

Efeziërs 5, vers 27 En zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.

Voorwaar, wees dankbaar voor deze geweldige boodschap Gods en steun de Evangelicalendtimemachine.com.

Daniël 12, vers 3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.
En Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com