DutchVideo 2013

Beoefen geduld en de liefde Gods!

21-02-2012  IS DE HERE ZÓ KORT VAN GEDULD, IS DIT ZIJN HANDELWIJZE? ZIJN MIJN WOORDEN NIET VRIENDELIJK JEGENS DE OPRECHTE VAN WANDEL? DE BODE ENGEL TEKENDE, ZONDER LINIAAL, SNEL EEN GEDULDSPEL!

Gepubliceerd op 21 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kruis - puzzel

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 februari 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, met aan het einde weer een surprise. En dat zal ik u straks uitleggen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Let goed op en onderzoek u!

Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 14  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Micha 2, vers 7  Mag dat gezegd worden, huis Jakobs, is de HERE zo kort van geduld, is dit zijn handelwijze? Zijn mijn woorden niet vriendelijk jegens de oprechte van wandel? 

1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 20, en Romeinen 12, vers 10 tot en met 13, en vers 21  Lees dit voor. Ik begin met

1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 20  Hier staat geschreven: Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

Romeinen 12, vers 10 tot en met 13, en vers 21  Hier staat geschreven: Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.

En vers 21, hier staat geschreven: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

De bode engel Gods sprak verder,

Jakobus 5, vers 7 tot en met 10  Hebt dus geduld, broeders “en zusters”, voegde de bode engel Gods toe, tot de komst des Heren! Zie, de landman “of landvrouw”, voegde de bode engel Gods toe, wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders “en zusters”, voegde de bode engel Gods toe, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en zusters”, voegde de bode engel Gods toe, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.

1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 7  Lees dit voor. Hier staat geschreven: zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, voorwaar, geliefden, voordat ik ga, 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Gij had zó veel geduld!

Mijn naam is Rouacha. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

Maar voordat de bode engel Gods verdween, maakte hij, of zij, een tekening uit de losse hand.

En deze tekening is eigenlijk – ik zal het u tonen – een soort puzzel, een geduldpuzzel! Dit is de ware grootte, die de engel tekende – ik weet niet of u het kan zien. En wij hebben het vergroot.

Het is een geduldpuzzel, omdat het een kruis is, en ook weer symbolisch. U kunt deze puzzel vanaf morgen of overmorgen op Eindtijdnieuws vinden.

En de bode engel Gods liet Benjamin er nummers inschrijven, nadat zij zelf de tekening had gemaakt. Maar dat is eigenlijk, als u er niet uitkomt. U kunt het op stevig karton maken.

Ik denk dat u de geduldpuzzels ook wel kent. Maar het is dus een kruis, wat ook weer een symboliek heeft, net als de vorige week. Ik zal het omdraaien, dan kunt u het zien.

Vorige week hadden wij ook een soort goocheltruc, met een lucifer en 2 verschillende muntjes, die u ook kunt terugkijken.

En we hebben een paar mensen gehad, die daarop reageerden, wat de betekenis daarvan was. Maar de Here God, die openbaarde aan Benjamin Cousijnsen op dezelfde dag de uitleg van die goocheltruc. En dat is dus: ‘Lucifer zit achter het geld’… Ja, dat is een diepe, hè?

En u had misschien nog wel gedacht, ‘Wat een simpel goocheltrucje, wat gaan ze ver!’ Maar u moet dus niet vergeten, dat al deze dingen net als dit kruis – want dat is ook iets om over na te denken, van wat zou de Heer daarmee bedoelen? – dat de Heer dat doet om u aan het nadenken te zetten. Ik weet niet waar dit precies staat, maar dat komt zo in mij op: in de Bijbel staat ergens geschreven, volgens mij in Spreuken, van wat wijsheid is, is dwaasheid bij God, wat wijsheid is voor mensen, en andersom. God geeft iets in grote wijsheid, en, ja, hoe durven wij mensen te denken, dat dat dwaasheid is, terwijl er zo’n diepe geestelijke betekenis achter zit voor u. Dus dat is echt iets om over na te denken!

Lucifer zit dus achter het geld; hoe waar is dat.

Maar binnenkort zal het verdwijnen, maar dat is een ander verhaal.

Dus heel veel plezier met dit geduldpuzzeltje, wat uiteindelijk het kruis is, dat is het kruis wat ook wij mogen leren dragen, en dan niet uit elkaar, maar in elkaar.

SHALOM! Gods zegen

 

De bode engel Gods tekende dit geduldspel met de boodschap, zonder liniaal, vlot op papier, met de volgende mededeling:

DIT IS EEN GEDULDSPEL.
ALS U DIT KRUIS UITKNIPT, ZULT U MERKEN DAT HET NIET ZO EENVOUDIG IS OM HET WEER IN ELKAAR TE ZETTEN! MAAK DIT OP EEN STERK STUK KARTON! NUMMER DE STUKKEN.
PROBEER HET TE MAKEN MET DE ONGENUMMERDE KANT NAAR BOVEN!

RUACHA, YESHU, SHALOM!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com