DutchVideo 2018

Bent u een wedergeboren Christen en heeft u toch gezondigd?

De satan zal u willen laten geloven, dat u niet vrij bent en slecht bent, en dat er geen vergeving en hoop meer is. Herstel uzelf in uw wandel, en leer van uw fouten. En maak een sprong vanuit het vlees naar wandelen in de Heilige Geest! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 25 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Romeinen 8, vers 13  Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.

Voorwaar, wandel in de Heilige Geest! 

Romeinen 8, vers 14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. “Dit telt ook voor de dochters Gods.
Romeinen 8, vers 15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Voorwaar, of u nu een zoon of dochter bent, u hebt geen geest ontvangen van slavernij,
hoewel de satan u zal willen laten geloven dat u niet vrij bent en slecht bent, en dat er geen vergeving meer is en hoop voor u!

Romeinen 8, vers 16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Bent u wederom geboren als kind van God, en hebt u toch gezondigd?
Belijd dan uw zonden voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met een hart vol berouw! Satan zegt: “Er is geen hoop”, en wil u weghouden van de vergiffenis en hoop.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

Romeinen 8, vers 23 tot en met 28  En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Voorwaar, luister aandachtig! 

Romeinen 8, vers 5 tot en met 11  Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Voorwaar, u behoort de Here toe!
En herstel uzelf in uw wandel, en leer van uw fouten. En maak een sprong vanuit het vlees naar wandelen in de Heilige Geest! Keer terug naar uw relatie met God, en wees vurig van geest.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com