DutchVideo 2019

Bent u een licht in de duisternis?

De Heilige Geest wil in deze boodschap tot uw hart spreken. Kijk in de spiegel, als u wilt weten hoe u eruitziet. En onderzoek en kijk vandaag eens heel diep in uw hart, als u wilt weten, hoe u werkelijk bent! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 januari 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Lukas 11, vers 34 en 35  De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij.

En Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Voorwaar, mijn naam is Alisali, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, wees een licht in de duisternis, en een voorbeeld naar Zijn hart! Onderzoek uw hart.

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.
Mattheüs 24, vers 10  En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
Vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
En Mattheüs 18, vers 32 en 33  Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u?

Onderzoek u grondig, of uw hart naar Zijn hart is!

Markus 11, vers 25 en 26  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.
En Markus 12, vers 30 tot en met 34 lezen vanaf: en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
Lukas 6, vers 36 en 37  Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.
Vers 41 en 42  Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder “of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in uw eigen oog is, niet ziet? Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder “of zuster”  weg te doen.
Vers 46 en 47  Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is.
En Lukas 12, vers 14  Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld?

Johannes 5, vers 22  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.
Johannes 8, vers 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
Vers 10 en 11  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!
Vers 25 en 26  Zij dan zeiden tot Hem: Wie zijt Gij? Jezus zeide tot hen: Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
Johannes 15, vers 20  Gedenkt het woord, “evenzo deze boodschap”, dat Ik, “JHWH”, tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Tot zover.
En vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Handelingen 10, vers 43  Van Hem getuigen alle Profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.
En Handelingen 13, vers 38  Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt.

Romeinen 8, vers 35 en 36  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn gerekend als slachtschapen.
En Romeinen 11, vers 23  Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.

Dit houdt in, dat u niet voor God moet spelen over anderen.
Wees niet hoogmoedig en eigenwijs, en verlos u van het kwaad in uw hart! Wie denkt u wel wie u bent?

Romeinen 12, vers 16 lezen vanaf: Weest niet eigenwijs.
Vers 17 tot en met 19  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
En 1 Korinthiërs 5, vers 7  Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.

2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.
2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem “of haar” liefde te betonen.
Vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
2 Korinthiërs 4, vers 17  Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.
En 2 Korinthiërs 5, vers 18 en 19  En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Jakobus 3, vers 13  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of zij” tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken met wijze zachtmoedigheid.
En Jakobus 5, vers 8 tot en met 10  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, “maar ook zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
Vers 19  en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
En tot slot vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, zo heeft de Heilige Geest door deze boodschap tot uw hart gesproken. 

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Voorwaar!
Wie niet wandelt naar wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gesproken heeft vanuit de Heilige Geschriften, en overgebracht naar uw hart, is ongehoorzaam, want God is liefde.

2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem “of haar” liefde te betonen.

Openbaring 22, vers 11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij” worde nog meer geheiligd.
En vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, bekeer u en werk aan de liefde! 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, kijk in de spiegel, als je wil weten hoe je eruitziet.
En kijk vandaag eens heel diep in je hart, als je wil weten, hoe je werkelijk bent!

Spreuken 27, vers 19  Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

*Enkele Bijbelverzen werden herhaald door Gods bode engel, om het te benadrukken.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com