DutchVideo 2013

Bent u door God aangesteld?

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: VOORWAAR NIET IEDERE HERDER, APOSTEL, PROFEET, LERAAR OF EVANGELIST IS DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB AANGESTELD! KIJK UIT VOOR HET VALSE SPEL DER MENSEN. IN HUN SLUWHEID HEEFT HIJ, OF ZIJ, VELE SCHAPEN TOT DWALING VERLEID.

Gepubliceerd op 6 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Johannes 10, vers 27

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 november 2013 bracht een bode engel Gods deze waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Morastia en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Lees voor: Psalm 95, vers 6  Hier staat geschreven: Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker.

Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, wee u, valse herders, die de schapen verderven!

Lees voor: Ezechiël 22, vers 27  Hier staat geschreven: De oversten zijn er als roofgierige wolven, die bloed vergieten en mensen in het verderf storten om zichzelf te bevoordelen.

Johannes 10, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.

Handelingen 20, vers 29 en 30  Hier staat geschreven: Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, niet iedere herder, apostel, Profeet, leraar, evangelist is door de God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld!

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Kijk uit voor het valse spel der mensen.

In hun sluwheid heeft hij of zij vele schapen tot dwaling verleid.

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

1 Petrus 4, vers 12  Hier staat geschreven: Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.

2 Petrus 2, vers 19  Hier staat geschreven: Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten!

Lees voor: Johannes 10, vers 8  Hier staat geschreven: Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord.

En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ga nu, Gods ware eindtijdprofeet. 

Tot slot: Openbaring 22, vers 6 en vers 16  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, aan de vrucht herkent men vaak de geest.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com