DutchVideo 2020

Bent u al hervormd?

Laten we eerlijk zijn, welke woorden komen uit uw mond? Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet. Streef ernaar te wandelen, zoals Christus het bedoeld heeft.

Gepubliceerd op 17 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 17 maart 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Job 11, vers 7  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?

Efeziërs 5, vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

1 Johannes 2, vers 28  En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

En Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Voorwaar, mijn naam is Sueda, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, maak u klaar, zoals de Here het bedoeld heeft!

Zacharia 2, vers 13  Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning.

1 Petrus 4, vers 4  Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u.

En Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Voorwaar, bent u reeds hervormd?
Laten we eerlijk zijn, welke woorden komen uit uw mond? Als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, belijdt met uw hart en ziel, houdt u er controle over!

Lukas 6, vers 45  Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

En Efeziërs 4, vers 29  Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.

Voorwaar,

En Mattheüs 12, vers 36  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.

Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

En 1 Thessalonicenzen 3, vers 12  En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Hebreeën 12, vers 15  Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.
En vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. “Dit telt ook voor haar.

Voorwaar, zalig is hij of zij, die zich beheerst. 

Spreuken 15, vers 1  Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
Spreuken 29, vers 20  Ziet gij iemand die met zijn “of haar” woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem “of haar”.
En Spreuken 26, vers 20  Als er geen hout is, dooft het vuur; waar geen lasteraar is, komt de twist tot rust.

En Jakobus 3, vers 2  Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.

Voorwaar, van je fouten kun je leren, maar je moet er ook van willen leren.
Als je valt, dan moet je weer meteen opstaan, en je voornemen om het de volgende keer beter te doen. Heb zelfbeheersing! Iemand met inzicht kwetst of dreigt niet en wordt niet snel boos.

Spreuken 22, vers 24 en 25  Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd, opdat gij niet gewend raakt aan zijn “of haar” paden en uzelf een strik spant.

En Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. “Amen!

Overdenk, broeder en zusters, deze boodschap, en streef ernaar te wandelen, zoals Christus het bedoeld heeft.

Galaten 5, vers 17  Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Stel dat de Here komt, en u bent niet reeds hervormd in de liefde en in uw hart en ziel…
Voorwaar, bekeer u nu! En maak u klaar, om niet achter te blijven met de Rapture!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com