DutchVideo 2018

Benjamin Cousijnsen, een ware Profeet Gods die in de waarheid staat, wordt door vele kerken gehaat!

Nu is het alleen maar erger geworden. Voorwaar, wie in de waarheid staat, wordt juist gehaat. Vanwege dat men in de eindtijd leeft, is het alleen maar erger geworden, want een Profeet Gods is niet geliefd in vele kerken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 20 april 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

1 Koningen 19, vers 10  Daarop zeide hij, “Elia”: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen.

Voorwaar, mijn naam is Mirte, een bode engel Gods.
Voorwaar, hoewel Elia de Baäl verafgoders bespotten, en een antwoord kreeg van de Here, en het vuur des Heren neerdaalde, bekeerde men zich niet!

1 Koningen 18, vers 38 tot en met 40  Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is God! De Here, die is God! Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten.

Voorwaar!
Maar het volk, dat deze gebeurtenis had gezien, wierp zich op het aangezicht naar beneden en ze maakten God groot, maar die valse profeten van Baäl niet. De hand des Heren was over Elia. Tot zover.

Wie in de waarheid staat, wordt juist gehaat, vanwege dat men in de eindtijd leeft.
Nu is het alleen maar erger geworden, want een Profeet Gods is niet geliefd en ook niet welkom in heel veel kerken, omdat men hem of haar vreest. Dit laat ook zien, dat men heel wat te verbergen heeft, vooral nu in de eindtijd!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com