DutchVideo 2019

Ben ik als Christen automatisch behouden?

Aanvaard Zijn kadosh, heilige onderricht vanuit de Troon des Hemels: Als u Christen bent, wil het nog niet zeggen, dat u dan automatisch behouden bent en op uw gewenste bestemming zult aankomen. Laat deze boodschap uw redding zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 mei 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Camelia, een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,
Wie ontzag heeft voor de Here, aanvaardt Zijn kadosh, heilige onderricht vanuit de Troon des Hemels, van de Koning der koningen!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, 

Derde brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Voorwaar, onderzoek u grondig, of u, die nu luistert, het goede doet, of in het kwade, het boze, bent. 

1 Johannes 5, vers 4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
En vers 7 tot en met 9  Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft.
En 1 Johannes 4, vers 8  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here God, de Almachtige! 

Openbaring 3, vers 19  Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

Voorwaar, als u Christen bent, wil het nog niet zeggen, dat u dan automatisch behouden bent. 

Openbaring 3, vers 15 tot en met 17  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.
En Openbaring 2, vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.

Voorwaar, rokers beërven de plaats waar heel veel rook is en vuur, de hel!
Want in de Hemel is geen rook.

Galaten 5, vers 17 en 18  Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Voorwaar, of u zich Christen noemt of niet, boosdoeners die kwaadspreken en roddelen beërven de hel, waar volop geroddeld en gehaat wordt.
Dit is hun eeuwige verblijf, de poel des vuurs! Denk niet, dat u behouden wordt vanwege uw duivelse wandel, en zo kunt doorlopen naar de Hemel! God heeft ook een zijdeur naar de hel.

Judas, vers 16  Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht vleien.

1 Johannes 3, vers 8 en 9  Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “of in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren.
1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.
En vers 4 tot en met 6  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.
En vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Jakobus 3, vers 9 en 10  Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, “maar ook zusters”, niet zo zijn.

2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

En 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Voorwaar, laat deze boodschap uw redding zijn, hoewel vele Christenen niet op hun gewenste bestemming zullen aankomen.
Aan de vrucht herkent men het beest in hen, of de Heilige Geest om aan God te gehoorzamen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com