DutchVideo 2023

Bemoedigt elkaar!

Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Gepubliceerd op 22 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Heer in deze einde der dagen tot u:
Zovele gebeden stijgen op zoals deze:

Psalm 69, vers 4 Ik ben moede door mijn roepen, “kom, Heer”; mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar mijn God.
En Psalm 69, vers 7 tot en met 9 Laten om mij niet beschaamd worden wie U verwachten, Here Here der heerscharen; laten om mij niet schaamrood worden wie U zoeken, o God van Israël. Want om Uwentwil draag ik smaad, bedekt schaamte mijn gelaat. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders “en zusters”, een onbekende…tot zover.
En vers 10 lees vanaf:  De smaadwoorden van wie U smaden, kwamen op mij neder.
En vers 20 tot en met 23 Gij, Gij kent mijn “strijd en” smaad, mijn “hart en” schaamte en mijn schande; allen die mij benauwen, “komen voor uw ogen te” staan vóór U, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.” De smaad heeft mij het hart “en het vertrouwen in mijn broeders en zusters” gebroken, en ik ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van “naastenliefde en begrip” medelijden, maar tevergeefs, op troosters, maar ik vond hen niet. Ja, zij gaven mij gif “van kwaadsprekerij, roddel, en haat” tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. Hun “wandel en” tafel worde voor hun “eigen” aangezicht tot een strik, en hun genoten tot een “eigen” val.
En vers 28 Voeg schuld bij hun “goddeloze wandel” schuld…tot zover.

En Psalm 69, vers 29 tot en met 33 Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven. Maar ik ben ellendig en in smart, uw heil, o God, bescherme mij. Ik zal de naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang; dat zal de Here meer behagen dan een rund, dan een stier met horens en hoeven. De ootmoedigen zullen het zien, zij zullen zich verheugen; gij, die God zoekt, uw hart leve op.
En Psalm 84, vers 9  Here, God der heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob!
En vers 12 en 13 Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Here der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Filippenzen 4, vers 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
En vers 6 en 7 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
En vers 9 Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
En vers 13 en 14 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn verdrukking.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u meer dan overwinnaar! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com