DutchVideo 2014

Bemoedig en bezoek de ouderen!

BOODSCHAP GODS VAN BEMOEDIGING EN ADVIES: VAT WEER MOED, WANT GOD IS GOED, EN OOK VOOR DE ALLEENSTAANDEN, DE OUDEREN, TOT HULP BEREID! BEMOEDIG EN BEZOEK DE OUDEREN!

Gepubliceerd op 8 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

bemoedig de ouderen

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 mei 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gedenk de alleenstaanden, de ouderen!

Bemoedig hen en behandel hen, zoals gij ook behandeld wilt worden. Voorwaar, sommigen zitten hun laatste dagen af te tellen voor het raam, en weer anderen zijn door familie in de steek gelaten, of krijgen nimmer een bezoekje. Voorwaar,

Lees voor: Psalm 143, vers 5 tot en met 8  Daar staat geschreven: Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overpeins al uw daden, ik overdenk de werken uwer handen. Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. Sela. Antwoord mij haastelijk, HERE, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, opdat ik niet worde als wie in de groeve neerdalen. Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.

Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u.

1 Korinthiërs 3, vers 17  Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Spreuken 19, vers 1  Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan een verkeerde van lippen, die bovendien dwaas is.

Wijsheid 5, vers 14 tot en met 16  De hoop van de goddelozen is als kaf dat verwaait in de wind, hij is als stuifsneeuw, voortgejaagd door de storm, als rook die door de wind wordt weggeblazen. Hij vervliegt als de herinnering aan een gast die na één dag weer vertrekt. Maar de rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste waakt over hun lot. Daarom ontvangen zij een schitterende kroon en een sierlijke diadeem uit de hand van de Heer. Hij beschermt hen met zijn rechterhand, achter het schild aan zijn arm zijn zij veilig.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Spreuken 17, vers 6  De kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders.

Voorwaar, wat gij gedaan hebt aan hen, hebt gij aan Mij gedaan! spreekt de Heer.

Velen hebben een bemoediging nodig, en bovendien u nodig. Vertel over Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en dat het oude vergeven als men een relatie aangaat met Hem.

Lees voor: Sirach 2, vers 7 tot en met 15  Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de generaties van vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. Wee de laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, vat weer moed, want God is goed, en ook voor de alleenstaanden, de ouderen, tot hulp bereid.

Gedenk hen ook in uw gebeden.

Johannes 8, vers 29  Hier staat geschreven – en dit zegt de Heer u ook: En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com