DutchVideo 2014

Belofte maakt schuld

HEEFT U AL GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR GEMAAKT? EN LIGGEN ER NOG BELOFTES, DIE U NIET NAKWAM? DE HEER ZEGT U ONDER ANDERE: STEL EEN BELOFTE, DIE GIJ NOG MOET WAARMAKEN, NIET MEER UIT. DE HEER NOEMT HET LIEGEN ALS U UW BELOFTE NIET NAKWAM! BEKEER U EN VRAAG VERGEVING!

Gepubliceerd op 29 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

promises

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is op 29 december 2014, woord voor woord, door een engel des Heren overgebracht aan Profeet in de eindtijd, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai; ik ben de bode engel Gods.

Voorwaar, daar stijgen weer al die goede beloftes op naar boven!

Jakobus 5, vers 12  Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.

Voorwaar, onderzoek u eens.
Beantwoord deze vraag maar eens: Hoe hoog, denkt gij, dat de berg Gods is met wat God nakwam?

Psalm 57, vers 3  Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt.
En vers 11  Want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Jakobus 1, vers 17 en 18  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

Voorwaar, en hoe hoog denkt gij dat uw nagekomen berg is met uw beloften, die gij naar God liet opstijgen?
Voorwaar, vergeet niet om uw beloften na te komen! Gij kunt beter zwijgen, als gij toch uw afspraken niet kan nakomen. Voorwaar, stel een belofte, die gij nog moet waarmaken, niet meer uit. Maak er een werk van en wees geen enorme uitsteller, maar wees nederig en laat uw Ja Ja zijn. En stel God, maar ook anderen, niet teleur met woorden, die geen daden zijn!

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Voorwaar, leugenaars ondergaan Gods hevige toorn.
Daarom, bekeer u! En vraag God, of uw naaste, of aan wie gij uw beloften niet nakwam, om vergeving. En maak uw paden recht, nu het nog kan!

Mattheüs 7, vers 22 tot en met 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Voorwaar, velen vervallen vaak in het foute gedrag.
Bedenk vooraf, wat gij zegt en doet! Voorwaar, gij zijt geroepen, niet om gevangen te zijn, maar om vrij te zijn, en om een zoon of dochter van God te zijn.

1 Johannes 5, vers 18 en 19  Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

Voorwaar, leugenaars en kwaadsprekers komen Gods Koninkrijk niet binnen.
Weest radicaal en verandert uw gedrag!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Jesaja 40, vers 29  Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
En vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
Jesaja 41, vers 9 tot en met 10  Gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Voorwaar, als kind van God moet gij een afkeer hebben van het kwade, en uw oog moet zuiver zijn.

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Kies heden voor het beste.
God wil u het allerbeste geven, en Hij heeft Zijn beloften waargemaakt! Luister ook naar de boodschap van 2 januari 2014: ‘Laat uw goede voornemens slagen in het Nieuwe Jaar’.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com