DutchLord's SupperVideo 2015

Belangrijke informatie over het Heilig Avondmaal!

Boodschap Gods: Kom voor Gods aangezicht in nederigheid, als u één keer in de maand deelneemt aan het Heilig Avondmaal. Ook wordt een voorbeeld gebracht in deze boodschap van een man en vrouw, die spotten met God en weleens fijn de wijn wilden proeven. Dat kwam hen duur te staan! Advies: luister ook naar de andere boodschappen, die over het Heilig Avondmaal gaan, zodat u vooraf de door God ingestelde voorwaarden, om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, goed begrijpt!

Gepubliceerd op 2 juni 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

The Lord's Supper

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 25 oktober 2012 bracht ik u een boodschap, die u terug kunt vinden door de titel in de zoekbalk te typen of te plakken.
De titel heet: ‘Ik spreek over het Heilig Avondmaal!’ En de tweede boodschap heet: ‘Voordat u in Gods Heiligheid deelneemt aan het Heilig Avondmaal!’ Voorwaar, het is goed om eerst te luisteren naar deze boodschappen, voordat u start met het Heilig Avondmaal in de kerk, of huiskring, of gezin. Het is zeer goed, nadat u weet wat Avondmaal inhoudt, één keer in de maand deel eraan te gaan nemen. Voorwaar, hou u voor ogen dat God heilig is, kadosh!

Wijsheid, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 16  ‘Wie gerechtigheid zoekt, zal leven’ – Heb de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek hem met een eerlijk geweten. Wie hem niet tart zal hem vinden, en wie hem niet wantrouwt zal hem zien. Misvattingen houden een mens bij God vandaan. Dwazen kunnen zijn macht alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst. Als Gods heilige geest onderwijst ze mensen. Bedrog ontvlucht ze, onverstandig denken gaat ze uit de weg, waar onrecht opdoemt trekt ze zich terug. De wijsheid is een geest die mensen liefheeft. Maar godslasteraars houdt ze verantwoordelijk voor hun woorden. God weet wat er in hun binnenste leeft, hij ziet feilloos wat ze in gedachten hebben en hoort wat er uit hun mond komt. De geest van de Heer vervult immers de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken zal onderzocht worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u dus voortaan voor zinloos geklaag, houd u ver van lasterpraat. Wat heimelijk gezegd wordt zal niet in stilte verdwijnen, en wie leugens spreekt bewerkt zijn eigen ondergang. Zoek de dood niet op door slecht te leven, trek het verderf niet aan door wat u doet. Want de dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het te laten bestaan. Alles ter wereld dient om het leven in stand te houden. In geen enkel schepsel ligt de kiem van de dood, en het dodenrijk kan op aarde geen rechten doen gelden, want rechtvaardigheid maakt onsterfelijk. De goddelozen echter wenken de dood en roepen hem bij zich. Doordat ze hem voor een vriend houden, kwijnen ze weg. Ze sluiten een verbond met hem, en ze verdienen het ook om bij hem te horen.

Voorwaar, kom voor Gods aangezicht in nederigheid!
In 1984 was er een man en vrouw, die in een kerk waren en deelnamen aan een Heilig Avondmaal. Waren ze Christen?
Nee. En vroegen ze om vergeving van hun zonden?
Nee! Ze wilden weleens proeven wat voor wijn dit was! Voorwaar, ze hadden geen respect en aten het brood, het lichaam van Christus, en zeiden: “Bijt Hem goed doodt; Jezus leeft nog!” zeiden ze samen lachend. Na het Heilige Avondmaal stortten ze voor de kerk plotseling één voor één in, en waren op slag dood door een hartaanval. Voorwaar,

Titus 1, vers 15 en 16  Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

En Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

En Kolossenzen 2, vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com