DutchSuriname NewsVideo 2015

Bekeert u van uw verleidende en misleidende wandelgangen!

24-12-2015  Waarschuwing van God aan de kerken in Suriname: Hoor wat de Here God, JHWH, tot de kerken zegt in Suriname!

Gepubliceerd op 24 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

puirsuit of holiness

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 24 december 2015 bracht een van de bode engelen Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik nu graag aan u wil gaan voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Suriname!
Hoor de stem die roept. Uitstel is afstel! Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Miatimeüs. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, de Nazoreeër, El Elohím, Adonai, Jezus Christus, de Alfa en de Omega.

Voorwaar, bekeer u!
Satan heeft uw ogen verblind voor heiligheid. En in vele Christenen, in het lichaam van wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toebehoort, zit schijnheiligheid!

1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

Voorwaar, vele kerken beweren een huis van God te zijn.
Hoor Suriname, wat de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, tot u spreekt! Vele seksuele zonden bevinden zich onder de kerkleiders en -leden van Suriname.

Romeinen 1, vers 26 tot en met 28  Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Voorwaar, vele vrouwen lopen halfnaakt rond in de kerk.
Zowel de leiders lopen er ‘strak’ bij. Vele zusters in de Heer lopen in een strakke lange of korte broek of rokjes rond, in strakke blousjes en op hoge hakken. En tijdens het lopen, geven ze ook nog een dansshow weg! Ook kijken de kerkleiders naar een bepaalde verleidelijke manier van lopen.

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf u een kans, Suriname, en soms zelfs drie werkers van de laatste dagen, om u te spreken. Luister naar hen, naar Chaesmin en Mirella en Jarra! Neem hen zeer serieus. Door hun komst werd aan u uitstel gegeven.

Voorwaar, luister naar de boodschap, met de titel:
‘Profetie: Wee Suriname & andere landen! Gods sluizen openen zich nu!’ Voorwaar, de genade voor u houdt in, dat u zich nu meteen moet bekeren. Anders zal voor u alsnog Ezechiël 7, vers 3 en 4 in werking treden!

Ezechiël 7, vers 3 en 4  En daar staat geschreven: Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben.

En Hebreeën 3, vers 4 tot en met 6  Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik herhaal uit vers 6 deze woorden:
Het huis van God. En dat huis zijn wij, de Christenen. Dus veeg aan met de bezem, en wees een voorbeeld!

Efeziërs 2, vers 20 tot en met 22  Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com