DutchVideo 2020

Bekeer u; vrees de Koning der koningen!

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – Jahweh, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. U daar, bekeer u en vrees de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 28 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 28 juli 2020 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige, waarachtige en krachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Elohím, Adonai. Mijn naam is Mearach, een bode engel Gods.

Voorwaar, zo mag ik u de volgende boodschap brengen.

Psalm 4, vers 6 en 7  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de Here. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here!
En Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

Voorwaar, gij daar, bekeer u; vrees de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Psalm 9, vers 21  Jaag hun schrik aan, Here, zodat de volken erkennen, dat zij stervelingen zijn.
Psalm 20, vers 4 en vers 3  Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion.
Psalm 25, vers 10  Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.
En vers 20  Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik.
Psalm 26, vers 2  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
En vers 10 en vers 13  Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan. O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!
Psalm 28, vers 3 tot en met 5  Ruk mij niet weg met de goddelozen, noch met de bedrijvers van ongerechtigheid, die met hun naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is. Geef hun naar hun handeling en naar hun schandelijk gedrag; geef hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar hun doen. Omdat zij niet letten op de daden des Heren noch op het werk zijner handen, zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen.
Psalm 29, vers 4 en 5  De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie. De stem des Heren breekt ceders, ja, de Here verbreekt de ceders van de Libanon.
En Psalm 30, vers 3 tot en met 5  Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen. Here, Gij deedt mij opkomen uit het dodenrijk, Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde. Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam.

Voorwaar, waar is nu uw geloof en vertrouwen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gebleven? 

Psalm 30, vers 12 en 13  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.
Psalm 31, vers 3  Neig uw oor tot mij, red mij haastig. Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke vesting om mij te redden.
Vers 6 tot en met 8  In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God. Ik haat hen die ijdele nietigheden vereren; ik immers vertrouw op de Here. Ik wil juichen en mij verheugen over uw goedertierenheid, daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt geweten van de benauwdheden mijner ziel.
Vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 23 tot en met 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
Psalm 33, vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
En Psalm 34, vers 5 en 6  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.

Neem deze boodschap aan in uw hart en ziel en verstand. 

Psalm 34, vers 8  De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
Vers 10 en 11  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
En vers 16 tot en met 23  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
Psalm 36, vers 6  Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken.
En vers 11 en 12  Bestendig uw goedertierenheid voor wie U kennen, en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart. Laat de trotse voet over mij niet komen, noch de hand der goddelozen mij doen vlieden.
En Psalm 37, vers 3 tot en met 6  Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor uzelf.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com