DutchVideo 2019

Bekeer u van uw onreine en duivelse wandel vol afgoderijen!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Vele rampen en onheil brengt u en trekt u zelf naar u toe. Bekeer u en wees trouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in alles, of u wordt niet gered! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 september 2019 bracht de bode engel de volgende waarschuwende en profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Job 35, vers 5  Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken, hoog boven u.
Job 36, vers 25  Alle mensen aanschouwen het, de sterveling ziet het van verre.
Vers 33  Zijn strijdkreet kondigt Hem aan, Hij ijvert in toorn tegen het onrecht.
Job 37, vers 2 tot en met 4  Hoort, hoort het daveren van zijn stem, de donder, die uit zijn mond komt. Hij laat die los onder de ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de einden der aarde. Zijn stem brult achter Hem aan, Hij dondert met de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen.
Vers 23  De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet.
En vers 9  De storm komt uit de voorraadkamer… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Semaja, en ben een bode engel Gods.

O wee, o wee, dit brengt u en trekt u zelf naar u toe! 

Mattheüs 7, vers 25 tot en met 27  En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Voorwaar!
Kongo en Vietnam en China en Nederland en Spanje en Korea en Indonesië en Japan en Verenigde Staten van Amerika en Hawaii en India en Frankrijk en Italië en Georgië en Venezuela en Iran en Mexico en San Francisco en Duitsland en Polen en Rusland en Florida, onder andere, bekeer u van uw onreine en duivelse wandel, vol afgoderijen!

Johannes 1, vers 5  En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Voorwaar, Gods hand zal u slaan en uw afgodendienaars, vele tovenaars en waarzeggers zullen omkomen!
Voorwaar, werp u neder voor de voeten van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en aanbid Hem alleen en toon oprecht berouw, of u wordt alsnog in de poel des vuurs geworpen, de hel, waar de ongelovigen zich ook bevinden.

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Openbaring 2, vers 26 en 27  En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.
En Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Voorwaar, wees trouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in alles, of u wordt niet gered. 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

De tijd is nu, om u te bekeren onder diep berouw!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com