DutchVideo 2019

Bekeer u nu, want de tijd is kort!

Azië, God wil u redden, maar dan moet u zich echt gaan bekeren, of Hij zal uw land keer op keer straffen. Men kan zich beter richten tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Uw afgoden en draken en beelden brengen u alleen maar een vloek, en evenzo is de Katholieke kerk vervloekt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 september 2019 bracht de bode engel Gods de volgende waarschuwende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en rechtvaardig en zéér krachtig is JHWH, El Elohím, Tz’va’ot, de Koning der koningen!

Voorwaar, buiten Hem is er geen God!
Hij is de enige God van al wat leeft, en is de Alfa en de Omega, de Eerste, het Begin en het Einde.

Yeshua HaMashiach heeft mij, Zijn bode engel Donder, gezonden om ulieden te betuigen, dat u zich nu echt moet bekeren.
Maak uw paden recht, want u, China, Korea en Japan, onder andere, aanbidt de duivel, het beest, de draak! Zo staat ook opgeschreven in de kadosh, heilige geschriften: En het beest werd gegrepen, die velen verleidde, die het merkteken van het beest, de draak, ontvangen hadden en die het beeld aanbaden; die werden dus in de poel des vuurs, die van zwavel brandt, levend erin geworpen! Er is geen excuus, en zo ook niet voor al uw afgoderijen!

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Leviticus 19, vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.
Vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.
En Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem “of haar” uit het midden van zijn “of haar” volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig.

Voorwaar, denk niet dat God u ongestraft laat! 

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”.

Bekeer u nu, want de tijd is kort! 

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.
Vers 14 en 15 en vers 18  Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, en indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.
En vers 21  Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden.

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, geef deze boodschap door.
Voorwaar, Azië, God wil u redden! Maar dan moet u zich echt gaan bekeren, of Hij zal uw land keer op keer straffen! Men kan zich beter richten tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Uw afgoden en draken en beelden brengen u alleen maar een vloek, en evenzo is de Katholieke kerk vervloekt!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com