DutchVideo 2020

Behoud uw geloof en voer een goede strijd!

Boodschap Gods: Velen hebben in deze eindtijd een verwend gehoor. Ze willen alleen aannemen wat ze willen horen. Maar deze opdracht vertrouw ik u toe: overeenkomstig met de profetieën en boodschappen Gods die de Here door zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen brengt, die de Weg naar u leidt, aan u de goede strijd strijden met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen deze hebben verworpen en hun geloof schipbreuk heeft geleden.

Gepubliceerd op 13 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, warriors, mijn naam is Michaël, de draken doder, en een bode engel Gods.

Lucas 13, vers 23 tot en met 25 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt.
En vers 27 tot en met 29 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de Profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods.

En 1 Timoteüs 1, vers 18 en 19 Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.

Voorwaar, wees krachtig in de Here!

Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Kolossenzen 2, vers 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
En Efeziërs 6, vers 16 en 17 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
En 1 Korintiërs 14, vers 8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?
En 2 Timoteüs 2, vers 5 En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Voorwaar, wees getrouw!

2 Timoteüs 4, vers 7 en 8 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

En 2 Korintiërs 10, vers 3 tot en met 8 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen en niet om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen.

En Handelingen 24, vers 5 Want wij hebben gevonden, dat deze man een pest is, iemand, die opstanden verwekt onder alle Joden over de ganse wereld, een eerste voorstander van de secte der Nazoreeërs.
En vers 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten geschreven staat.

Voorwaar,

Spreuken 28, vers 5 Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles.
En vers 9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.

En 2 Timoteüs 2, vers 23 Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen.

Voorwaar, in deze eindtijd, zijn van velen hun gehoor verwend geraakt en willen de gezonde leer niet meer aannemen, de volle waarheid, ook vanwege dat ze allen maar licht verteerbare voedsel willen aannemen vanwege hen verwend gehoor.
Voorwaar,

1 Korintiërs 13, vers 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Amen!
Wees net als ik, Michaël, een draken doder in Christus!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com